De l’1 al 15 de desembre les persones i famílies de Santpedor que hagin vist reduïts els seus ingressos arran de la crisi sanitària de la covid-19 podran sol·licitar ajudes directes per a subministraments bàsics, per lloguer o quotes hipotecàries, per deute de rendes de lloguer o per atendre situacions de risc de pèrdua l'habitatge habitual i permanent.

Les ajudes es podran sol·licitar presencialment a l'Ajuntament o bé de manera telemàtica, a través de la web municipal.

Els imports seran d’un màxim de 500 euros per a subministraments bàsics, que s’abonaran en un únic pagament segons la despesa acreditada dels mesos de juliol a desembre de 2021. Per al pagament de lloguer o quotes hipotecàries de la despesa acreditada dels mesos de juliol a desembre de 2021, les ajudes seran d'un màxim de 200 euros mensuals fins a un màxim de 6 mesos. Les ajudes seran d'un màxim de 200 euros mensuals i fins a un màxim de 12 mesos per a ajudes de deute de rendes de lloguer. També seran d'un màxim de 200 euros mensuals fins a un màxim de 12 mesos (gener a desembre de 2021) per a atendre situacions de risc de pèrdua de l'habitatge habitual i permanent.

Les persones beneficiàries de les ajudes hauran d’estar empadronades a Santpedor i ser titulars del contracte de subministrament, arrendament o hipoteca. La persona sol·licitant ni cap altre membre de la unitat de convivència no poden tenir cap habitatge en propietat, llevat de l'habitatge habitual i només es podrà presentar una sol·licitud per unitat familiar.

La regidora d’acció social, Laura Tarradellas, explica que «aquestes ajudes tenen com a objectiu ajudar a les persones i famílies que han vist reduïts els seus ingressos com a conseqüència de la COVID19 i així poder contribuir a reduir l’impacte socioeconòmic que pugui presentar cadascuna d’elles». L’Ajuntament destinarà a aquestes ajudes un pressupost total de 20.000 euros.