La Diputació de Barcelona ha realitzat un estudi d’alternatives per a l’estabilització d’un talús situat entre els punts quilomètrics 0,660 i 0,750 a la carretera B-423, a Súria. El treball, que ha estat presentat a l'Ajuntament, té com a objectiu evitar futurs despreniments i garantir l’estabilitat del terreny, amb uns costos previstos de 270.013 euros.

Per a l’estudi, s’han realitzat quatre estacions geomecàniques en el mateix talús i dos sondejos a rotació des del carrer Pirineu, dels quals es conclou que la problemàtica del talús és conseqüència de l’erosió i no presenta problemes d’estabilitat. Superficialment, l’estat actual del talús presenta diverses particularitats a causa de l’historial de despreniments que han vingut alterant la geometria de la superfície amb despreniments locals de terreny natural, zones revestides amb formigó, superfícies de formigó a mode de baixant, revestiments de formigó col·lapsats i descalçament de l’extrem de la llosa de paviment del carrer Pirineu.

Per tal d’aconseguir estabilitzar el talús es proposen dues alternatives. La primera alternativa consisteix en efectuar el revestiment del talús amb formigó projectat sobre una malla de triple torsió ancorada amb bulons. Per tal de reduir l’impacte visual del formigó, es proposa dotar al revestiment d’una coloració amb òxid de ferro. Aquesta alternativa permetria l’execució de vorera al peu del talús.

La segona alternativa té com a objectiu evitar la visualització de la contenció de materials solts que representa l’estesa d’una malla i la seva posterior protecció amb formigó projectat, per la qual cosa es proposa la construcció d’un mur de gabions. Pel damunt d’aquest mur s’estendria un reblert de terres que adoptarà un talús rectificat, però fortament inclinat. Aquest nou talús de terres es fixarà amb una geomalla sobre la qual es fixaran espècies vegetals trepants.