L’Ajuntament de Cardona està ultimant la tramitació per poder tirar endavant el nou polígon que ha de permetre el creixement industrial del municipi, ja que actualment té el sòl per a aquesta finalitat pràcticament esgotat. El consistori va aprovar en el darrer ple municipal, per unanimitat, la modificació puntual del planejament urbanístic (POUM) per recollir la nova proposta de l’àrea industrial La Cort II, un pas previ a la que ha de ser l’aprovació definitiva per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central.

En paral·lel, s’està redactant el projecte d’urbanització i el projecte de reparcel·lació, necessari per la correcta execució del nou polígon.

L’Ajuntament treballa des del mandat passat per desenvolupar aquesta nova àrea. Fruit d’un conveni signat entre l’Ajuntament i l’Institut Català del Sòl (Incasol), es proposa delimitar el sector anomenat La Cort II, amb una superfície de 24,5 hectàrees, que donaria continuïtat al sector industrial La Cort, ja desenvolupat i pràcticament sense sòl lliure. El nou sector se situaria a la banda nord de la carretera C-55, just davant de La Cort, en uns terrenys força planers.

L’acord amb l’Incasol el va aprovar el ple municipal de Cardona el febrer del 2020 i estipula que l’administració actuant -la que desenvoluparà el polígon- serà l’empresa pública de la Generalitat, mentre que l’Ajuntament era l’encarregat de redactar la modificació del POUM necessària per efectuar la nova delimitació. El document preveia el desenvolupament urbanístic d’un total de 216.374 metres quadrats, 79.117 dels quals corresponien a una primera fase d’execució que ja permetria donar resposta a la demanda existent de sòl industrial d’empreses consolidades a Cardona, així com facilitar la captació de nova inversió d’activitat empresarial i industrial. El calendari inicial preveia que la tramitació i execució de la primera fase del polígon quedés enllestida al llarg del 2022. La resta de metres quadrats (137.257) es desenvoluparien en una segona fase. Es tracta d’una de les prioritats de l’Ajuntament cardoní, ja que l’actual polígon La Cort, situat a l’entrada sud del municipi, es considera pràcticament exhaurit i hi ha diverses empreses que hi estan implantades i que volen créixer, però que allà on són no poden fer-ho.

El futur polígon La Cort II es va incloure al nou Pla General d’Ordenació Urbanística Municipal com a sòl industrial no delimitat, una figura que el que fa és establir la reserva del terreny per a l’ús estipulat, però que no es pot desenvolupar fins que el que hi ha actiu no es considera esgotat, com ja és el cas del de Cardona.

L’estiu del 2020, la Comissió d’Urbanisme va emetre un primer informe favorable a la proposta, en que valorava la seva ubicació, en terrenys planers en continuïtat amb el sòl industrial existent i amb bona connexió a la xarxa viària, i la seva contribució a l’impuls de l’activitat econòmica a Cardona.