Súria podrà encarar aquest any vinent l’última de les actuacions que li quedava pendent al barri de Sant Jaume i Sant Sebastià previstos en el programa de reforma integral d’aquest sector que, juntament amb el del Poble Vell, es va començar a promoure fa 14 anys dins de l’anomenat Pla de Barris, impulsat per la Generalitat en època del tripartit. L’Ajuntament va aprovar definitivament en el darrer la modificació el projecte executiu d’urbanització dels dos carrers que porten el mateix nom i que formen l’eix central i de connexió d’aquests nuclis. Una intervenció que s’ha desglossat en quatre fases, ja que el cost s’ha quantificat en 625.000 euros. En l’acord del ple municipal també es va fer constar l’aprovació definitiva de la relació de béns i drets a expropiar per a la realització del projecte, declarant-ne la utilitat pública i la necessitat d’ocupació. Les indemnitzacions previstes per les expropiacions aprovades sumen un import total de 9.340 euros. També es preveu la futura construcció d’un centre social per al barri. 

En la primera fase es farà la urbanització del carrer Sant Sebastià fins a l’encreuament amb el carrer Sant Jaume, la plataforma superior del futur equipament veïnal, escales de connexió amb el final del vessant sud del carrer Sant Jaume, així com la rampa existent i el carreró que dóna al carrer Àngel Guimerà. La segona actuació serà la urbanització de la plataforma intermèdia que donarà accés al futur equipament veïnal, així com l’escala de connexió. La tercera fase se centrarà en la urbanització del carrer Sant Jaume, des de l’extrem sud executat en la fase 1 fins a l’encreuament amb el carrer Sant Sebastià. I l’última consistirà en urbanitzar la resta del carrer fins a la placeta Sant Jaume, així com del carrer de la Salut fins al carrer Àngel Guimerà i del carreró entre aquest darrer i la placeta.

El projecte d’urbanització aprovat s’ha desglossat en quatre fases, ja que suposarà una inversió de 625.000 euros

El futur centre social del barri es construirà aprofitant l’estructura que queda en el desnivell entre els dos vials, que acaben confluint en el que s’ha anomenat l’illa de Sant Jaume. El nou equipament disposarà d’un espai amb una superfície total de 186,20 metres quadrats, dins del qual es distribuiran despatxos, una sala polivalent, una altra de manualitats, banys i magatzems. La posada en marxa del futur centre social de Sant Jaume serà un important pas endavant per resoldre l’actual dèficit d’equipaments del barri, amb el qual es vol contribuir a la seva dinamització.

Aquests projectes culminaran les intervencions que els últims anys ha estat realitzant l’Ajuntament de Súria en aquest barri, amb l’objectiu d’ordenar i reformar el tram final del carrer de Sant Sebastià i part del carrer de Sant Jaume per garantir l’accessibilitat general i millorar totes les xarxes de serveis existents.

Enderrocat fa 9 anys

El 2012, quan es va portar a terme la reforma al sector de la carretera de Sant Salvador, el conjunt d’actuacions que es recollien en el projecte integral del Pla de Barris de Súria ja estava executat en el 80%. La tercera i última fase, però, que se centrava en la urbanització dels carrers de Sant Sebastià i Sant Jaume, és la que ha comportat més dificultats i la que ha anat endarrerint la finalització de tot el programa. Bàsicament, pel fet que el Pla de Barris es va veure afectat de ple per les retallades pressupostàries de la Generalitat, i també perquè aquesta part del programa incloïa l’expropiació d’un seguit de finques que es van anar adquirint i enderrocant.

El febrer del 2012 es va enderrocar una part dels edificis, però no va ser fins a final del 2014 que es van acabar d’aterrar els darrers immobles d’aquesta illa amb l’objectiu d’esponjar un barri antic de carrers estrets i millorar-ne la connectivitat.