La Diputació de Barcelona ha lliurat a l’Ajuntament de Fonollosa un estudi d’estratègies per a la mobilització d’habitatges desocupats del municipi. El treball és un document tècnic per facilitar la presa de decisions i proposa diverses estratègies alternatives en relació amb els instruments a desenvolupar per mobilitzar el parc d’habitatges buits del municipi, que permet a l’Ajuntament optar per les vies d’actuació i intervenció més adequades per mobilitzar els habitatges cap al mercat de lloguer social i ampliar el parc de lloguer assequible.

El treball s’estructura en dues fases. La primera fase és d’anàlisi i diagnosi sobre els indicis de desocupació al municipi i poder determinar la seva incidència en el parc d’habitatges, la seva ubicació, la tipologia dels propietaris i l’antiguitat de la desocupació. Aquesta fase es concreta en l’elaboració d’una eina web de consulta sobre detecció d’indicis de desocupació d’habitatges (DINDESH), d’accés restringit.

La segona fase formula estratègies i identifica els instruments i actuacions més adequats a les necessitats, característiques i recursos de l’Ajuntament. En aquesta fase es desenvolupen propostes concretes per a la implantació i execució dels instruments d’intervenció en els habitatges desocupats, establir un full de ruta i proposta de calendari per a la seva implementació.

Al municipi de Fonollosa, el nucli amb més indicis de desocupació amb caràcter permanent és el de Canet de Fals, i les estratègies d’intervenció per mobilitzar aquest parc desocupat cap al mercat de lloguer assequible es basen principalment en la necessitat de quantificar i conèixer el parc d’habitatges buits al municipi mitjançant l’elaboració d’un cens d’habitatges buits i l’aplicació de les mesures de caràcter preventiu i de foment.

Tanmateix, també s’estudien altres actuacions de caràcter més intervencionista per augmentar el parc públic d’habitatge amb fons obtinguts de la venda de sòl patrimonial, l’aplicació de mesures fiscals d’incentiu per la cessió d’habitatges o penalitzadores com el recàrrec sobre l’IBI dels habitatges desocupats amb caràcter permanent.