El Ple ordinari de setembre de l'Ajuntament de Santpedor va aprovar aquest dimecres l'adjudicació de les obres d'ampliació i reforma del pavelló municipal Rafa Martínez. L'aprovació ha comptat amb els vots a favor d'ERC, Junts per Santpedor (JxS), Progrés Municipal (PM) i Santpedor En Comú Podem (SECP) i l'abstenció de la CUP.

 L'Ajuntament va haver de tornar a licitar les obres i actualitzar els preus del projecte després que el mes de febrer la licitació quedés deserta. Ara, l'acord del Ple de setembre adjudica les obres a l'empresa Cots i Claret per un pressupost total de 1.728.386,65 euros. Està previst que els treballs puguin començar abans d'acabar l'any i durin 13 mesos.

 

Temes referents a la gestió de la residència municipal Can Jorba

El servei de residència i centre de dia per a gent gran Can Jorba, concretament l'empresa concessionària Residència Tercera Edat L'Onada va ser un altre dels eixos principals del ple, que va aprovar diversos dictàmens en referència a la gestió d'aquest servei. El Ple ha desestimat dos recursos de reposició interposats per l'empresa L'Onada contra els acords del Ple de juny, per una banda per desistir la sol·licitud d'increment de tarifes de les places privades i per altra banda per requerir a l'empresa la relació completa i detallada dels preus aplicats a les persones usuàries del servei. El primer ha estat aprovat per unanimitat i el segon ha comptat amb els vots a favor d'ERC, JxS, PM i SECP i l'abstenció de la CUP.

El Ple també va aprovar per unanimitat suspendre la resolució del procediment d'aprovació del compte d'explotació i gestió del servei públic de la residència, presentat per la concessionària L'Onada referent als estats financers auditats de l'any 2021, fins que la Comissió Jurídica Assessora emeti el Dictamen que ha de resoldre el procediment d'interpretació contractual incoat per l'Ajuntament el mes de maig.

En aquest sentit, el Ple va aprovar per unanimitat donar compte de l'informe de la Junta Consultiva de contractació de la Generalitat de Catalunya, que dona la raó a l'Ajuntament sobre aspectes econòmics i de gestió relacionats amb el contracte de concessió d'obra i servei de la residència municipal, en especial de les facultats municipals de revisió i control dels ingressos i despeses del servei.

 El Ple de setembre també va ratificar per unanimitat un decret d'alcaldia en què l'Ajuntament requeria a l'empresa L'Onada les condicions de servei de climatització, manteniment i professionals de neteja de la residència municipal Can Jorba.

 

Altres temes del ple de setembre

L'Ajuntament de Santpedor va aprovar contractar el subministrament de gas pel període d'1 d'octubre de 2022 a 30 de setembre de 2023, a través de l'acord marc de l'Associació Catalana de Municipis sobre subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya. El dictamen va comptar amb els vots a favor d'ERC, JxS i PM, l'abstenció de SECP i els vots en contra de la CUP.

El Ple de setembre va aprovar definitivament el compte general de la corporació 2021, amb els vots a favor de l'equip de govern i l'abstenció de l'oposició, després d'haver estat exposat al públic i no haver-se presentat reclamacions o objeccions.

El ple de setembre de l'Ajuntament de Santpedor Ajuntament de Santpedor

També en matèria econòmica, el Ple va donar llum verda inicialment un expedient de modificació de crèdit amb càrrec al romanent de tresoreria de suplement de crèdit i crèdit extraordinari per un total de 69.300 euros per a despeses culturals, d'igualtat i de patrimoni. El dictamen ha comptat amb els vots a favor d'ERC i JxS, l'abstenció de PM i SECP i els vots en contra de la CUP.

El Consistori també ha donar el vistiplau al reconeixement extrajudicial de crèdits corresponents a l'exercici 2022, en concret prop de 26.000 euros per una activitat sobrevinguda de Festa Major. L'aprovació és necessària per efectuar el pagament de la factura corresponent, i va comptar amb els vots a favor de l'equip de govern i l'abstenció de l'oposició. 

En el Ple de setembre, l'Ajuntament de Santpedor va donar compte de les línies fonamentals del pressupost 2023, que s'han fet arribar al Ministeri d'Hisenda, i de l'informe d'avaluació del compliment dels objectius de la Llei orgànica 2/2012 en el 2n trimestre de 2022, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.