El consell d’administració de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha aprovat avui el conveni amb la Mancomunitat de Municipis del Bages que fixa les dotacions pressupostàries per a garantir l’adequat sanejament de les aigües residuals per als propers 4 anys (2022-2025) en un total de 12 sistemes de sanejament de les comarques del Bages i el Moianès.

L’acord, que preveu una inversió superior als 27 milions d’euros, s’articula en tres eixos: per una banda, els recursos per a garantir el funcionament de les depuradores (19,6 milions d’euros); inversions per a reposicions i millores (7,1 milions d’euros) i aportacions per dur a terme la redacció de projectes constructius (482.400 euros). Aquestes aportacions es repartiran entre els quatre anys de durada de l’acord.

Aquest conveni s’emmarca en el nou model de conveni aprovat pel consell d’administració de l’ACA el 9 de desembre de 2021, destinat a millorar el finançament del sanejament de les aigües residuals per als ens locals. La proposta, destinada als ens gestors dels sistemes públics de sanejament que estiguin constituïts com a Entitats Locals d’Aigua, fixa la possibilitat de signar convenis, de manera individualitzada i per a un període de 4 anys, amb l’objectiu de definir un marc d’atribució dels recursos per a finançar les despeses d’explotació, de reposició i d’inversió corresponents als sistemes públics de sanejament en alta, fent possible una millor planificació de les actuacions a dur a terme i la millora de la gestió del servei de sanejament en alta.

El model de conveni determina, amb una metodologia comuna per fixar una atribució adequada i sostenible, com es faran les atribucions de recursos per atendre les despeses d’explotació, reposició i millores, així com les inversions necessàries per assegurar el correcte funcionament i manteniment de les instal·lacions del sistema públic de sanejament, de manera que es garanteixi la qualitat de l’aigua, atenent als criteris de dissenys de les infraestructures i als límits fixats a l’autorització d’abocament.

Les possibles noves inversions es destinaran a finançar la redacció de projectes i a estudis d’actuacions previstes a la planificació. Aquesta iniciativa es basa en la implementació de noves formes de col·laboració més eficients i descentralitzades, estables en el temps, amb majors garanties i basades en la mútua confiança. Fins a la data, s’ha signat aquesta modalitat de conveni amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i el Consorci Besòs Tordera (CBT).