L’Ajuntament de Sant Fruitós ha aprovat una congelació general de les taxes i impostos de cara a l’any que ve, proposta que va rebre llum verd en el darrer ple municipal, de caràcter extraordinari. L’executiu fruitosenc (ERC, PSC i Junts), ha argumentat que «en un context de crisi on les famílies i les empreses estan veient clarament afectada la seva economia», s’han plantejat unes ordenances fiscals «continuistes» que segueixen «tres línies bàsiques: congelació de les taxes municipals, modificacions de caràcter tècnic per adaptar-se a la legislació vigent i modificacions per facilitar i simplificar la gestió de cara a la ciutadania».

Pel que fa a l'Impost sobre Béns Immobles (IBI), es congela i inclou una modificació de la bonificació dels béns immobles en els quals s'hagin instal·lat sistemes d'aprofitament tèrmic o elèctric, limitant-la a 780 euros, depenent de la potència instal·lada. Aquesta modificació manté el màxim de la bonificació del 50% per als habitatges que implementin aquest nou sistema, però escalant-la en funció de la potència que ofereixin aquests dispositius.

Amb relació a la simplificació de la gestió dels tributs per la ciutadania, una de les principals modificacions suposarà que per tramitar la taxa sobre vehicles de tracció mecànica ja no serà necessari aportar la documentació acreditativa que un vehicle és de 0 emissions, ja que es disposa d'un registre amb aquesta documentació. En la mateixa línia, en la taxa de residus es canvia la gestió «per tal de millorar els tràmits burocràtics i la gestió de la taxa». L'ordenança també incorpora com a data màxima el 30 de juny per a lliurar la documentació necessària per a optar al dret a les reduccions que es contemplen.

Pel que fa a la taxa de guals, s'ha introduït una nova tarifa que inclou les tasques de pintura i senyalització per a les zones de càrrega i descàrrega, amb un import escalat en funció dels metres que se sol·licitin i, per altra banda, també es recupera el tribut pels guals en carrers de polígons comercials o industrials. Les ordenances per l'exercici 2023 també inclouen una exempció d'aquesta taxa pels immobles que es trobin dins l'àmbit d'actuació de la segona fase de les obres del carrer Padró.

Pel que fa a la taxa per a la retirada de vehicles, s'han adaptat els imports en consonància als de la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener.