La Diputació de Barcelona ha realitat l’inventari tècnic d’ocupació del domini públic per utilització d’instal·lacions de transport d’energia al municipi de Sant Mateu de Bages. Aquest treball permetrà a l’Ajuntament establir i cobrar una taxa per les afectacions provocades sobre terrenys municipals d’ús públic per les instal·lacions de transport d’electricitat, gas, aigua i hidrocarburs. El document ha estat lliurat aquest dimarts per la vicepresidenta segona, Carmena Fortuny, a l’alcalde, Josep Maria Junyent.

L’inventari tècnic és l’eina que desenvolupa l’estudi previ a nivell de detall oferint la major seguretat jurídica possible a l’Ajuntament a partir de la informació registral disponible. Així, d’acord amb l’estudi realitzat, s’han identificat les característiques i titulars de les de les línies de transport que transcorren pel domini públic local. La longitud total de les línies de transport que creuen el municipi de Sant Mateu de Bages és 64,61 km, de les quals, 61,75 km corresponen a línies elèctriques d’alta tensió i 2,86 km a gasoductes i hidrocarburs.

El major detall de l’inventari tècnic ha permès incrementar en 1,72 km les línies que transcorren afectant terrenys de domini públic local, mentre que a l’estudi previ el valor era de 1,50 km. A partir d’aquest treball, l’estimació de la possible recaptació de la taxa és de 2.859, 43 euros anuals.

A partir d’aquesta quantificació de les afectacions de les línies sobre el domini públic local de l’estudi i l’inventari, l’Ajuntament compta amb les eines necessàries per analitzar la conveniència de redactar i aprovar la l’Ordenança Fiscal corresponent.