Súria comptarà per primera vegada amb un servei públic de gestió d’habitatges municipals, la creació del qual es va aprovar en el darrer ple municipal, a l'hora que es va donar llum verd al reglament que n'estableix les bases i també per a la cessió temporal d’habitatges municipals.

En el reglament es defineixen els objectius de la prestació del nou servei, que tindrà en compte les necessitats específiques dels col·lectius de joves, gent gran, persones amb minusvalidesa acreditada, víctimes de violència de gènere i altres col·lectius necessitats. També preveu la creació d’una comissió de valoració i seguiment per tal d’analitzar les peticions presentades i la gestió del servei.

Segons aquest reglament, l’Ajuntament considera que l’ajut a persones i unitats de convivència que es trobin en situació de vulnerabilitat social i risc d’exclusió residencial és una «actuació municipal prioritària i rellevant», ja que el dret a l’habitatge és «un requisit imprescindible per a l’exercici efectiu d’altres drets bàsics, com ara el dret a l’educació o el dret a la salut», a més d’un element bàsic de cohesió social.

Actualment, el parc social d’habitatges de l’Ajuntament de Súria està format per tres habitatges en propietat, tots ells adquirits al llarg de l’actual mandat. El consistori preveu que la xifra augmenti en el futur amb noves adquisicions. 

Al reglament s’hi esmenta que el dret a l’habitatge és un requisit «imprescindible» per a l’exercici d’altres drets bàsics, com el dret a l’educació o el dret a la salut. Per aquest motiu, es considera que constitueix «un instrument de primer ordre per a la política pública local». En el nou reglament s’hi estableixen els requisits per accedir als habitatges públics destinats a atendre situacions d’exclusió social, urgència social o risc de pèrdua de l’habitatge habitual. Pel que fa als habitatges destinats a lloguer socials, seran adreçats a joves menors de 35 anys amb dificultats per emancipar-se, persones grans majors de 65 anys, persones amb alguna minusvalidesa acreditada i persones amb rendes compreses entre el 2 i el 4,5% de l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC).

El reglament determina la durada màxima de la prestació, que varia en funció de les diferents tipologies de persones usuàries. L’adjudicació dels habitatges serà avaluada per una comissió de valoració i seguiment, d’acord amb les condicions establertes en el nou reglament i en funció de la

disponibilitat d’habitatges adequats a les necessitats. 

També s’hi preveu un procediment extraordinari d’urgència quan hi hagi situacions de necessitat que ho requereixin. La comissió estarà presidida per l’alcalde o l’alcaldessa, o la persona en qui delegui. La composició d’aquest organisme es completarà amb el regidor o regidora de Benestar Social o la persona en qui delegui, així com d’altres responsables tècnics municipals.

El nou reglament també estableix els drets i deures de les persones que s’hi acullin, incloent-hi el compliment de les normes de manteniment i conservació de l’habitatge, civisme, respecte i convivència amb el veïnat. L’incompliment d’aquestes normes pot donar lloc a l’aplicació de sancions.