L’Ajuntament de Súria ha obertr la convocatòria per a la cessió temporal de dos habitatges municipals mitjançant contracte de lloguer. La iniciativa va adreçada a persones i unitats de convivència que es trobin en situació de vulnerabilitat social i risc d’exclusió residencial.

La convocatòria romandrà oberta fins al dilluns 20 de febrer, i hi podran optar persones o unitats familiars que tinguin rendes inferiors a dues vegades l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC), o amb rendes compreses entre el 2 i 4,5 vegades aquest mateix indicador. A més, les persones interessades hauran d’estar empadronades a Súria amb una antiguitat de cinc anys, ser majors d’edat o menors emancipats, tenir capacitat jurídica i d’obra, i disposar de nacionalitat espanyola o permís de residència en vigor. També hauran d’estar al corrent de pagament de tots els tributs i de qualsevol deute amb l’Ajuntament de Súria i amb l’administració tributària, a més d’altres condicions incloses en les bases. Una altra de les condicions és que els habitatges hauran de ser destinats a vivenda habitual i permanent de les persones a qui hagin estat concedits

Les sol·licituds es poden presentar a les dependències de l'Ajuntament en horari d’atenció al públic.

Aquesta és la primera vegada que Súria compta amb un servei públic de gestió d’habitatges municipals i amb un parc social d’habitatges en propietat, tots ells adquirits al llarg de l’actual mandat. També és la primera vegada que es porta a terme una convocatòria de lloguer social d’habitatges municipals. L’objectiu, segons l'Ajuntament, és afavorir el dret d’accés a l’habitatge com a element bàsic de cohesió social.