El Departament de Territori ha publicat avui la convocatòria d’ajuts amb finançament europeu per a la construcció de més de 3.100 habitatges amb protecció oficial a diferents municipis catalans, d'aquests, 165 corresponen a l'àmbit d'aquest diari. Hi ha dues actuacions amb un total de 77 pisos a Manresa, una a Sant Fruitós de Bages, 24 pisos més, una altra a Súria de dos habitatges i una última, pel que fa a la demarcació de la Catalunya central, a Gironella (20 pisos). Seguint el territori d'influència del diari, a Olesa de Montserrat (vegueria de Barcelona) hi ha la previsió de fer-ne 30 més i a Igualada, ara a la demarcació del Penedès, 12.

A aquesta convocatòria tenen prioritat les actuacions prèviament seleccionades del Programa d’ajuts a la construcció d’habitatges en arrendament social d’edificis energèticament eficients que preveu el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat perla Unió Europeaamb els Fons Next Generation. A través d’aquests fons, el Govern destina 161 milions a la construcció d’habitatges amb protecció social.

Al procés de selecció d’actuacions, convocat el maig de l’any passat, s’hi van presentar 267 actuacions ubicades a 93 municipis. Seguint els criteris establerts a les condicions d’accés del procediment de selecció i amb els 161 milions del pressupost, van resultar seleccionades 82 actuacions distribuïdes en 38 municipis, quedant actuacions en llista d’espera, segons han explicat fonts del departament de Territori. Per tant, són aquests primeres actuacions les que ara podran sol·licitar la subvenció, que és de fins a 700 euros per m2 de superfície útil amb un màxim de 50.000 euros per habitatge construït. Si el sol·licitant renuncia o no aporta la documentació, s’aniran incorporant, per ordre de puntuació, les actuacions que estan en llista d’espera.

A partir de demà, dimarts, que és quan s’obre la convocatòria, els promotors de les actuacions seleccionades que siguin titulars del sòl o d’un dret que permeti l’edificació disposaran d’un termini de 5 mesos per presentar la sol·licitud i la documentació corresponent. Aquest termini és de 6 mesos en el cas que els promotors dels habitatges adquireixin el dret que li permeti edificar (dret de superfície o concessió administrativa) amb posterioritat a la publicació d’aquesta convocatòria.

En cas d’actuacions que estan en llista d’espera, el termini de presentació serà de 3 mesos a comptar de la notificació per part de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Amb les actuacions inicialment seleccionades, es preveu que es puguin arribar a construir un mínim de 3.116 habitatges. Aquest nombre pot variar i s’incrementarà amb la incorporació d’actuacions que es troben en llista d’espera, a mesura que es vagin concretant els imports de la subvenció i alliberant fons per a aquesta finalitat.

Tots els habitatges que es construeixin amb aquesta subvenció han d’estar executats com a màxim al juny de 2026, es qualificaran amb protecció oficial de caràcter indefinit i s’hauran de destinar a lloguer o cessió d’ús per a destinataris amb ingressos baixos (no poden superar 4 vegades l’Índex de Renda de Suficiència de Catalunya.) A la convocatòria dels ajuts europeus s’hi han pogut presentar els ajuntaments i altres ens públics propietaris de la titularitat de sòls d’ús residencial o d’edificis no destinats a habitatges on s’hi poguessin desenvolupar promocions d’habitatge residencial. També les entitats adjudicatàries de drets de superfície o concessions administratives sobre sòl públic on es poguessin desenvolupar promocions d’habitatges i les persones jurídiques privades titulars de sòls que es comprometessin a cedir-ne de forma gratuïta la propietat a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya o a l’ajuntament del municipi corresponent, per un termini de 99 anys.

Les propostes havien de complir, entre altres, les següents condicions tenir sòl de titularitat pública, construir habitatges amb una superfície mitjana de 75 m2, tot i que podien disposar d’elements annexos vinculats, com aparcaments o trasters. I els habitatges nous havien d’incloure paràmetres de sostenibilitat i d’eficiència energètica, com per exemple disposar d’un consum d’energia primària no renovable inferior en un 20% respecte als límits establerts pel Codi Tècnic de l’Edificació, segons l’àrea climàtica, entre d’altres.