Un estudi conclou que cal rejovenir i feminitzar els cossos de policia local

La investigació de la Diputació de Barcelona evidencia la necessitat d’agilitzar els processos de selecció d’aquests agents a la província

Presentació dels resultats de l'estudi de la Diputació de Barcelona

Presentació dels resultats de l'estudi de la Diputació de Barcelona / Diputació de Barcelona

Redacció

L’Estudi de ràtios del cos de policia local de la Xarxa de la Comunitat de Recursos Humans (CORH) de la Diputació de Barcelona, basat en dades d’una vuitantena d’ajuntaments de la província ha determinat una sèrie de decisions que ajudaran a planificar l’estructura futura dels cossos de policia local:

Rejovenir les plantilles policials

L’estudi de ràtios del cos de policia local destaca que és indispensable impulsar processos de selecció per al rejoveniment de les plantilles policials: la mitjana d’edat se situa en els 44 anys (2 anys menys que al 2021) i el 30% tenen més de 50 anys. Amb aquesta radiografia, assenyala la necessitat d’agilitzar i flexibilitzar la reposició d’efectius policials. Actualment, la durada del procés de selecció d’efectius se situa en 1 any.

Poca representació de les dones als cossos de policia local

Una de les assignatures pendents, segons l’estudi, és la feminització dels cossos de policia local. Si bé les dones representen el 53% de la plantilla dels ajuntaments, a la policia local la seva presència es redueix al 16%, en contrast amb el 84% d’homes. La situació encara és més evident en els llocs de comandament, on la seva representació cau al 9% i el percentatge de comandaments homes és del 91%.

Els ajuntaments petits, els més castigats per la mobilitat d’efectius policials

Un altre dels aspectes de l’informe és la mobilitat d’efectius policials per canvis a d’altres administracions, que se situa en el 3%. Aquest aspecte és més accentuat en els ajuntaments petits, de poblacions d’entre 5.000 i 12.000 habitants, on la xifra escala fins al 5%. En canvi, en els municipis mitjans (de 12.000 a 25.000 habitants) se situa en el 4% i es redueix al 2% en els grans (més de 25.000 habitants).

Absentisme per sobre de la mitjana de la plantilla municipal

La jornada teòrica dels efectius policials al 2023 va ser de 1.625 hores, tot i que la jornada real es va reduir a les 1.315 hores. Aquestes 310 hores d’absència anuals per efectiu policial representen un absentisme al cos de policia del 19% sobre la jornada anual. La mitjana de la resta de la plantilla municipal és del 14%. La majoria d’aquest temps d’absentisme, un 61%, es deu a motius de salut i un 39% a permisos, llicències i reduccions de jornada. Aquestes xifres han dut la Comunitat de Recursos Humans a analitzar possibles accions per reduir l’absentisme del cos basant-se, entre d’altres, en una millor gestió de les indisposicions, millorar les condicions de seguretat i de salut dels treballadors, i fomentar el compromís dels treballadors amb l’organització.

Augment destacat de les hores extra

L’augment d’hores extra en els últims anys per serveis extraordinaris és significatiu. En els últims 10 anys, els agents han passat de fer 67 hores extra anuals el 2014 a fer-ne 102 el 2023. En el cas dels caporals, han passat de 63 a 140 hores en el mateix període. La majoria es produeixen en hores extres festives o nocturnes (26%) i només un 22% són considerades hores extres normals.

Retribucions variables, a l’alça

Tota aquesta situació ha repercutit en l’estructura salarial del cos de policia local: les retribucions variables (plusos) representen un 11%, les retribucions per serveis extraordinaris un 5%, i un 4% per productivitat anual. Així, les retribucions fixes anuals representen el 82%.

La percepció ciutadana de la policia local

Durant la jornada d’aquest matí, celebrada a l’Espai Francesca Bonnemaison de Barcelona, també s’han mostrat els resultats dels nous indicadors del servei de policia dels Cercles de Comparació Intermunicipal, que compten amb la participació de 186 ens locals i que analitzen 24 serveis municipals.

Un dels aspectes que destaca és l’augment de denúncies de trànsit per cada 1.000 habitants, que arriba a les 353 i mostra una tendència a l’alça des de la pandèmia de 2020. Més de la meitat, un 52%, procedeixen de zones d’estacionament amb control horari, un 25% a sistemes automàtics de control, i un 23% a l’operativa de la policia local.

Pel que fa a la seguretat per cada 1.000 habitants, hi ha 5,2 detinguts i 2,3 diligències per intent d’ocupació. Així, un 82% són delictes contra el patrimoni. La majoria són furts (35%) i estafes (27%). També destaquen els robatoris amb violència (5%) i els robatoris amb força en domicilis (3%).

En l’àmbit de la prevenció de la violència masclista, per cada 1.000 habitants, hi ha 1,7 denúncies, 1,3 agents referents en violència masclista i un 47% de policies fan seguiment de casos d’aquesta tipologia.