El d'aquest dijous ha estat el primer ple de Berga en què s'ha aplicat el nou reglament de participació ciutadana que permet que els veïns s'adrecin directament als regidors de la corporació per plantejar-los dubtes o fer-los suggeriment. La única persona que ha assistit en directe a la sala de plens de la corporació (a banda dels periodistes) s'ha interessat per com baixaran els estudiants del futur institut del Serra de Noet. L'alcalde accidental Oriol Camps ha respost que es deixaran al punt més proper del centre.

La regidora de Participació Ciutadana Roser Valverde ha explicat que "els veïns poden fer precs i preguntes un cop finalitzada cada sessió". Valverde ha informat que el govern d'acord amb els grups han consensuat que cada veí pugui fer una intrevenció i sense dret de rèplica.

Com que les intervencions es fan un cop acabat formalment el ple i no hi assisteixen ni el secretari ni l'interventor, les propostes o suggeriments no consten a l'acta. Amb tot es recolliran en una memòria que es presentarà a finals de cada any natural.