El Ple de la Cambra de Barcelona reunit el passat dijous, 25 de juliol, en la seva primera sessió ordinària, sota la presidència de Joan Canadell, va aprovar el nomenament dels nous membres dels Consells de Delegacions, així com també la ratificació dels membres que continuen en el càrrec. D’aquesta forma, s’inicia així el procés de renovació dels òrgans de la Cambra a les delegacions. Un procés que es preveu que finalitzi en els propers mesos.

El Consell de la Delegació del Berguedà el composen deu membres, el president i nou vocalies. El Ple de la institució va donar llum verda a la nova composició del Consell i va aprovar el nomenament dels següents membres:

Joan Boix (President) - Serradora Boix SL - continua en el càrrec

Meritxell Torrentó - Agroviver SL

Mireia Altimiras - Climent 1890 SL

Francesc Vilalta - Pinesvi Pintures SL

Joan Ricart - Ballarà SL

Jordi Badia - La Cabana Berga SL

Anna Romera - Grup Català de Treball ETT SL

Núria Cinca - Tesi Industrial Europa SL

Francesc Xavier Gual - Gual Steel SL - continua en el càrrec

Josep Maria Serarols - Ballús SA - continua en el càrrec

El Consell de la Delegació està constituït per fins a un màxim de 10 vocals, establerts a municipis de l'àmbit territorial de la delegació corresponent. La designació dels membres correspon al Ple de Cambra, a proposta del seu Comitè Executiu. D’entre ells, el president del Consell de la delegació és nomenat pel president de la Cambra de Barcelona. Aquest càrrec de confiança de Presidència s’exerceix fins a la propera renovació del Ple (o abans per cessament anticipat).