L'Agència de Residus de Catalunya ha donat una ajuda de 100.000 euros al Consell del Berguedà per redactar el projecte de construcció d'una planta de tractament mecànic i biològic de le sfraccions resta i orgàniques. El conseller de Medi Ambient, Vicenç Linares ha indicat que «si per nosaltres fos volem que es faci el més propera possible a l'abocador» per evitar l'emissió de Co2 en el transport de la brossa que s'hi ha de tractar. Amb tot, no ha concretat els terrenys que oferirà el Consell al departament de Territori i Sostenibilitat per fer-la.

La redacció del projecte executiu d'una planta de tractament de la fracció resta dels residus municipals a la comarca e sva anunciar l'agost del 2017. Aquesta planta, amb una capacitat de tractament prevista d'unes 20.000 tones, permetrà triar materials valoritzables, com metalls i plàstics, i tractar la matèria orgànica present a la fracció resta abans de traslladar-la al dipòsit controlat de residus de Font Ollera.

La nova infraestructura tindrà un cost d'entre 4 i 5 milions d'euros i el Consell ha de trobar-li ubicació