La Diputació de Barcelona ha lliurat a l'Ajuntament d'Avià el projecte d'estabilització de talussos i estructures de contenció del vell pont d'Orniu sobre el Llobregat, i que enllaça el nucli de Cal Rosal amb Sant Vicenç d'Obiols, al terme municipal avianès.

Amb aquest projecte ves ol solucionar la situació d'inestabilitat així com prevenir noves esllavissades provocades per les pluges de 2018.

Fonts de l'ens han explicat que el tram de camí inestable i amb talussos esllavissats «es troba situat sobre nivells de sorra fina llimosa i llims argilosos amb una potència a l'entorn dels tres metres». Sota aquests nivells de terres «apareix roca de limolita i gres de gra fi massiva i d'escassa fracturació». Les fonts esmentades han indicat que els moviments als talussos contigus al Llobregat «són deguts a la seva mateixa geometria i a l'excés d'aigua de pluja que va arrossegar les unitats de sorres i llims en tres zones».

El projecte contempla la reparació del talús on es va produir un lliscament de terres d'onze metres de longitud, el reforç de la zona on hi ha una torre de mitja tensió i la reparació de l'esquerda de coronació amb lliscament incipient de 22 metres de longitud.

Les actuacions projectades en el treball tenen un cost previst de 128.053 euros, inclouen el sanejament dels talussos afectats, la col·locació d'una malla de bulons més 15 cm de formigó projectat per cosir el terreny i evitar nous despreniments. Un cop assegurat el terreny s'executarà un mur d'escullera amb el corresponent reblert per reposar els talussos i plataforma del camí afectada. Així mateix, a la zona de la torre de mitja tensió es preveu també estabilitzar el talús amb malla de bulons i formigó projectat per evitar nous despreniments.