La Plataforma Antiincineradora de Cercs ha demanat al departament de Territori i Sostenibilitat que no admeti la petició d'autorització ambiental dels promotors de la planta perquè als terrenys on es vol fer, a la vella central de Cercs, el planejament urbanístic vigent no preveu que s'hi pugui fer. L'entitat considera que l'informe urbanístic municipal adjuntat a la petició d'autorització ambiental «no és idoni ni suficient» i demana al Govern que acordi «la inadmissió immediata de la sol·licitud tot procedint a posar fi al procediment i arxivar les actuacions». Així consta en la petició que ha fet la plataforma al Govern i a la qual ha tingut accés aquest diari.

L'entitat exposa que, d'acord amb la legislació, la petició d'autorització ambiental ha d'anar acompanyada d'un informe urbanístic, en aquest cas de l'Ajuntament de Cercs, que expliqui on s'ubicarà l'activitat i que alhora «acrediti la comptabilitat amb el planejament urbanístic i la disponibilitat i la suficiència dels serveis públics» que li facin falta.

La Paic considera que «és manifesta i clara la manca de compatibilitat de l'activitat (incineració de residus no perillosos amb generació d'energia elèctrica i emmagatzematge d'aquests redius) amb el planejament urbanístic» de Cercs. La raó és que als terrenys on es vol ubicar la planta -on hi ha les velles instal·lacions de la tèrmica- no disposen d'un Pla de Millora Urbana (PMU) que en concreti els usos que s'hi poden desenvolupar. La Paic sosté que «és imprescindible el desenvolupament del PMU per tal de certificar la compatibilitat urbanística» i els seus condicionants.

Segons fan constar els opositors de la planta a la petició que han presentat a la Generalitat, l'informe de l'arquitecte municipal assenyala que «cal fer esment que l'àmbit en què es planteja aquesta activitat actualment es troba en sòl urbà no consolidat i resta pendent un pla de millora urbana (PMU-3), tal com defineix l'actual POUM, per tant aquest punt quedarà condicionat al desenvolupament del futur pla de millora». Per bé que també diu, segons exposen, que «les activitats plantejades es consideren compatibles amb l'actual planejament del municipi», una afirmació que creu contradictòria.

Els opositors consideren que el certificat de compatibilitat urbanística que va signar l'alcalde de Cercs, Jesús Calderer, el 20 de novembre del 2019 «és totalment contrari a la normativa i al planejament» i alhora alerten que «encara amb més motiu pot ser constitutiu de possibles responsabilitats penals».

La Paic sosté que no existeix la compatibilitat urbanística del projecte perquè no hi ha un Pla de Millora Urbana d'aquest sector. I afegeix que el certificat de compatibilitat urbanística «s'ha emès sense figurar-hi -un dels aspectes que d'acord amb la legislació vigent ha de contenir-, com la justificació de la capacitat dels serveis públics municipals» per atendre les necessitats en aquest cas de la incineradora.