Les obres de millora del carrer Raval, artèria comercial de Bagà. I de cara a l'abril, s'hi posarà el mobiliari urbà. L'alcalde ha destacat que amb aquests treballs es vol «revitalitzar» aquest espai que constitueix un espai de referència pel municipi.

Les obres consisteixen en la pacificació del trànsit del carrer amb la creació d'una plataforma única per als vianants i els vehicles que «hi podran circular de forma regulada i restringida a en unes hores determinades, només per als veïns que hi visquin i per la càrrega i descàrrega dels comerços i les activitats» segons consta al projecte de l'obra redactat per l'arquitecte Josep Cuadros. La regulació de l'accés de vehicles es continuarà fent mitjançant les pilones mòbils a l'inici del carrer del Raval. Els veïns tenen unes targetes que permeten obrir-les.

Les obres han permès la millora de la pavimentació i dels serveis a tot el carrer Raval. La nova pavimentació és de llambordes de formigó prefabricat amb una única mida. Al carre hi hauran elements identificadors d'edifici destacats per la història del poble: la Fundació Salarich (antiga residència de la tercera edat), la capella del Roser a l'inici del carrer Raval, l'antiga porta de la Clota, situada l'encreuament del carrer esmentat amb la Pujada del Gall, l'antic hospital i capella de Sant Antoni, al costat de l'edifici municipal del artesans, el dintell de l'antiga farmàcia i també el pont romànic sota l'encreuament del carrer Raval amb la plaça de Catalunya, segons consta al projecte. Es tracta d'un element de mobiliari «semblant a una banqueta d'acer per pintar, amb una placa informativa del què havia estat l'edifici en qüestió i la seva història».

El fet d'eliminar les voreres fa que la sensació òptica sigui que es tracta d'un carrer més ample, ha constatat l'alcalde de Bagà. Joan Oña ha destacat que «el que no es veu és tant o més important que el que es veu» referint-se a la renovació dels serveis que s'ha fet: xarxa d'aigua, clavegueres, gas, telèfon i el rec dels regants que usen els membres de les tres comunitats de regants que hi ha al poble per tenir cura d'horts. Un dels ramals arriba fins a Terradelles.

Treballs amb retard

Aquests treballs van ser adjudicats a l'empresa Artífex Infraestructuras SLU per un import de 603 .497, 13 euros amb IVA inclòs, el gener del 2019. Tot i que inicialment es preveia que la durada dels treballs fos de 7 mesos «s'han allargat en el temps» perquè , tal i com es preveia, va caldre fer excavacions perquè es van trobar les restes del portal de Sant Miquel. «Les restes que s'han trobat tenen un valor documental» ha indicat l'alcalde. Igualment es va localitzar dues fileres de l'empedrat del terra de l'edat mitjana.

D'altra banda, per la darrera campanya de Nadal, les obres es van parar per no entorpir l'activitat comercial. També van sorgir complicacions com que les clavegueres «eren més fondes del que es preveia» ha indicat l'alcalde. Se sabia on eren però en no haver-ni plànols no estava detallada la fondària exacte.