L'Ajuntament de Berga ha iniciat el procediment per fer efectiva l'adjudicació del contracte que té per objecte l'execució de les obres necessàries per a la instal·lació dels sobreeixidors, connexions i nous trams de col·lector de la xarxa de clavegueram de la part central i sud de la Rasa dels Molins.

Aquesta actuació té la finalitat pública de preservar el medi ambient i executar les competències pròpies del consistori en el manteniment del clavegueram de la ciutat. El projecte també té l'objectiu d'oferir nous llocs de treball a persones amb dificultats d'accés al mercat laboral per a l'execució d'aquesta obra.

Tal i com preveu el projecte, l'execució de les obres està dividida en tres fases que poden executar-se simultàniament. La primera fase (Lot 1) pretén solucionar el darrer tram de la galeria d'endegament i els treballs tindran una durada d'execució de dos mesos.

La segona fase (Lot 2) se centrarà en el primer tram del torrent a cel obert que es troba immediatament després de la sortida de la galeria d'endegament, just per sota dels carrers Pere III i Falcilles. Per a aquesta fase es preveu una durada d'execució de quatre mesos. En la tercera fase (Lot 3), els treballs es realitzaran al tram del torrent a cel obert situat a uns 115 metres aigües avall de la sortida de la galeria d'endegament, a partir de la plaça Europa. Per a aquesta fase també es preveu una durada d'execució de les obres de quatre mesos.

L'import del contracte és de 203.859,82€ (IVA inclòs) i el termini estimat per a d'execució de les obres serà d'entre 4 i 8 mesos. El dilluns, 11 de maig, es va publicar l'anunci de licitació al perfil del contractant de l'Ajuntament de Berga i es va obrir el període per a què les persones naturals i jurídiques interessades puguin presentar les seves ofertes en relació al projecte esmentat.