L'àliga va deixar aquest dilluns al matí l'exposició de la Patum al convent de Sant Francesc per viatjar al Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalu-nya. Allà se sotmetrà a un estudi tècnic que permetrà determinar quin tractament necessita. Si la peça requerís ser restaurada, es faria a principi del 2021 per tal que pugui ser retornada a temps, en cas que hi hagués Patum.