La Diputació de Barcelona ha redactat els documents únics de protecció civil (DUPROCIM) dels municipis d'Olvan i Cercs. Aquests treballs estableixen el marc orgànic i funcional previst per cada municipi, amb l'objecte de prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els béns i donar resposta adequada a les possibles situacions d'emergència que es puguin produir. Els plans de protecció civil estan sota responsabilitat de l'alcalde com a titular del pla, i garanteixen la integració d'aquestes actuacions amb el sistema autonòmic de protecció civil.

Els documents determinen la planificació de la protecció civil en l'àmbit de cada municipi. En el cas d'ambdós municipis, el pla inclou els riscos territorials, així com els relacionats amb incendis forestals, inundacions, nevades, transport de mercaderies perilloses, sísmic i ventades.

Els plans de protecció civil s'han d'aprovar pel plenari municipal, sotmetre's a informació pública i posteriorment han de ser homologats per la Comissió de protecció civil de Catalunya, organisme de la Generalitat de Catalunya. Un cop homologats, els municipis hauran de realitzar les actuacions d'implantació, actualització i revisió i implicaran, principalment, sessions formatives al personal tècnic i polític que configuri els diferents grups d'actuació, com el comitè d'emergències, grups locals d'avisos a la població, gabinet d'informació municipal o coordinador municipal de l'emergència, entre d'altres.