L’Ajuntament de la Pobla de Lillet té damunt la taula un estudi de propostes per actuar al que és un dels punts viaris centrals del municipi, la plaça del Fort, amb l’objectiu de fer-ne una ordenació que en millori la mobilitat. A partir d’aquest treball, que ha estat redactat pels serveis tècnics de la Diputació de Barcelona, el consistori podrà emprendre les accions que consideri necessàries.

L’estudi proposa diverses actuacions com a solució de remodelació de la plaça tenint en compte la necessitat dels diferents usuaris, però alhora atorga la prioritat de l’ús de l’espai als vianants. El mateix document remarca que l’objectiu és la reordenació funcional d’aquest espai situat al centre de la població i que, «per la seva ubicació estratègica», és porta d’entrada al nucli i accés principal als barris de la Vila, la Mola, el Carrilet, Comafiguera i la Plana.

Tot i que al llarg dels anys la plaça del Fort ha estat objecte de diferents remodelacions, fins ara no s’ha acabat de dotar-la d’un disseny funcional que articuli adequadament la convivència de la mobilitat entre els vianants i la circulació motoritzada, que, sense disposar de cap altre itinerari alternatiu, l’ha de creuar per accedir al centre urbà i als diferents barris.

L’estudi apunta que la plaça no funciona com un espai atractiu de trobada i estada per als veïns i nombrosos turistes que visiten el poble perquè, a més del trànsit de pas que hi circula, una part important de la seva superfície disponible s’utilitza desordenadament per aparcar-hi i fer-hi operacions de càrrega i descàrrega.

Tot això, se subratlla, «va en detriment de la qualitat de l’accessibilitat a peu. L’ocupació de l’espai pels cotxes dificulta greument la mobilitat dels vianants per la plaça amb unes condicions mínimes de seguretat i de comoditat adequades».

Atès que la configuració actual de la xarxa viària del municipi impossibilita disposar d’itineraris de pas alternatiu que permetin desviar el trànsit de vehicles per la plaça i que l’existència de comerços en l’entorn fa necessària una dotació mínima de places de càrrega i descàrrega, l’estudi proposa la reordenació funcional de la plaça amb una solució que té en compte la necessitat dels diferents usuaris però que alhora atorga la prioritat de l’ús de l’espai als vianants.

Així, entre les actuacions proposades en l’estudi hi ha el manteniment de l’estructura de plataforma única amb ús compartit per a tots els modes, la reducció de l’espai disponible per a la circulació de vehicles a fi d’evitar indisciplines d’estacionament, l’estrenyiment de l’espai de circulació es proposa amb elements d’abalisament amb pilons, ja siguin fixos o extraïbles, per evitar l’elevat grau d’indisciplines detectades actualment. A més, es considera que, a llarg termini, un cop s’hagi familiaritzat amb aquesta nova estructura de circulació, es podria plantejar la retirada d’aquests elements d’abalisament.

L’estudi també proposa eliminar les places d’aparcament a la plaça i així guanyar espai per a estada i oci, destinar un espai d’aparcament exclusiu per a càrrega i descàrrega de mercaderies necessàries per als comerços més pròxims, el trasllat de contenidors i l’adequació de la senyalització per a vehicles i vianants.