Gironella farà una intervenció de millora al camí de la Font de l’Ermita i la carretera de la Guàrdia, una obra plurimunicipal amb Olvan i Sagàs. Es tracta d’actuacions incloses en el pla de manteniment i millora de camins del Consell Comarcal del Berguedà.

Al camí de la Font de l’Ermita s’estabilitzarà el marge dret del camí, amb la formació d’una escullera de blocs de pedra natural, la formació d’una llosa de formigó armat ancorada amb un rastrell pel costat muntanya, la pavimentació amb un ferm asfàltic sobre la llosa, la millora del drenatge amb cuneta revestida de formigó en el tram afectat i la instal·lació d’una barrera de protecció metàl·lica tipus de doble ona.

Pel que fa a la carretera de la Guàrdia, una de les vies principals de comunicació intermunicipal entre Gironella, Olvan i Sagàs, es troba en un estat de deteriorament degut a l’envelliment, i per això, es preveu arranjar les deficiències superficials del ferm del camí, millorar-ne el drenatge i la senyalització horitzontal.

L’alcalde, David Font, detalla que aquestes actuacions es faran enguany a través del Consell Comarcal del Berguedà, i en el cas concret dels camins del municipi, tenen un cost global de 114.000 euros, dels quals l’Ajuntament n’hi aportarà 14.000.