Casserres disposa d’un Programa d’Actuació Municipal d’Habitatge (PAMH) que ha de permetre detectar necessitats i definir objectius per desenvolupar polítiques locals en aquest àmbit. El Programa d’Actuació Municipal d’Habitatge (PAMH) de Casserres és un instrument estratègic que han elaborat els tècnics de l’Ajuntament, amb l’acompanyament de l’Oficina d’Habitatge de la Diputació de Barcelona.

El PAMH planteja accions per fer front a la situació de poca oferta d’habitatge. En primer lloc, proposa la coordinació amb altres administracions per promoure la política pública d’habitatge. En especial, buscant vies de col·laboració amb el Consell Comarcal del Berguedà.

També estableix que s’ha d’impulsar un cens d’habitatges en situació anòmala, a banda d’adquirir i rehabilitar vivendes en desús, per reduir la xifra d’habitatges buits. A més, suggereix que es millori l’eficiència energètica del parc immobiliari i les condicions d’accés per part de la gent gran, a través d’informacions per a la tramitació de subvencions i iniciant programes d’arranjament.

De la mateixa manera, l’estudi proposa més ajuts municipals d’urgència social per a persones en situació de vulnerabilitat i l’adquisició de vivendes per a situacions d’emergència. Per últim, i a llarg termini, s’estudiarà la possibilitat d’impulsar l’accés a habitatge assequible al municipi a través de l’adquisició d’immobles per a la rehabilitació, així com la promoció d’habitatge dotacional.

L’estudi ha analitzat les particularitats d’un municipi que compta amb un nucli urbà històric i dues colònies industrials a la llera del Llobregat: el Guixaró i l’Ametlla de Casserres. Aquesta divisió territorial marca unes dinàmiques força diferenciades, que són importants a l’hora de dissenyar un pla d’acció.

Precisament, les dificultats de relació entre el centre del poble i les colònies era un dels grans reptes que havia de contemplar l’informe. Aquesta peculiaritat ha suposat una minsa oferta d’habitatge de lloguer, poc diversa i assequible. També l’existència de vivendes buides, d’edificis en males condicions, així com l’escassetat d’habitatge i sòl públic.