El Consell Comarcal del Berguedà es dota de maquinària pròpia per fer el manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural, així com dels senders de la xarxa de camins de mobilitat lenta, tots de titularitat municipal.

El subministrament inclou un tractor equipat amb tri puntal i TDF davantera (133 cv), una pala carregadora MX equipada amb cullera, un remolc amb elevació hidràulica de 5.400 quilos de capacitat, un escampador de sal, una pala de llevaneus, un desbrossador, cadenes de tractor i una furgoneta de 2 places de 130 cv.

És una maquinària que permetrà realitzar les tasques escaients per millorar la visibilitat de la xarxa de camins així com la seguretat quan hi hagi encreuament de vehicles que hi circulin. D’altra banda, la climatologia del Berguedà fa necessari desbrossar periòdicament la xarxa de camins veïnals i senders. A més, els mesos d’hivern cal dur a terme tasques de neteja de neu i l’estesa de sal per al desgel, sobretot en zones obagues i humides.

L’estat de conservació de la xarxa viària veïnal i rural és deficitari a causa de l’escassa inversió disponible pel seu manteniment. Les principals problemàtiques dels diferents trams de la xarxa de camins són: el deteriorament del ferm pel pas del temps que provoca esquerdes i forats; invasió de vegetació i abundant vegetació als laterals que redueix l’amplada útil del vial i la visibilitat; regs al llarg dels camins provocats per forts aiguats sobretot en camins amb pendent fort que provoca que l’escorrentia de les aigües de pluja s’endugui la grava i apareguin fangueres i fa que siguin impracticables. També cal dur a terme la neteja de pedres i terres per esllavissades degudes cada vegada més a fortes pluges.

El cost d’aquesta maquinària ha estat de 200.000 euros, que s’ha pagat íntegrament amb una ajuda de la Generalitat.

Una de les màquines noves CC Berguedà

El Berguedà, una comarca de muntanya

El Berguedà és una comarca de muntanya, amb una alçada mitjana de 851 metres amb 1.185,25 quilòmetres quadrats de superfície repartida en 31 municipis i 121 nuclis disseminats, a més de les masies aïllades escampades per tot el territori. La comarca disposa d’una extensa xarxa de camins rurals sense pavimentar i pavimentats i d’una xarxa de senders destinats a les activitats agràries i ramaderes, activitats turístiques i a la connexió de nuclis disseminats i masies aïllades.

La gran extensió dels municipis i la poca població impliquen una baixa capacitat dels ajuntaments per fer front a les despeses de manteniment de la xarxa de camins, que és bàsica per la mobilitat de la població, sovint en nuclis disseminats i aïllats; la custòdia del territori i la prevenció d’incendis; el manteniment i accés als serveis bàsics públics i el manteniment de les activitats econòmiques que permeten la fixació de població en el territori.