Berga licita el sistema informàtic de registre, gestió i tramitació de serveis de la Policia Local

El contracte té un pressupost de 42.145 euros, tindrà una durada de quatre anys i inclourà l’adquisició, implementació i suport tècnic del nou sistema informàtic

La Policia Local de Berga s'ubica a la plaça del Doctor Saló

La Policia Local de Berga s'ubica a la plaça del Doctor Saló / Ajuntament de Berga

Redacció

L’Ajuntament de Berga té en marxa el procés d’adjudicació del contracte administratiu mixt de subministrament, en modalitat de lloguer, d’un sistema informàtic per a la gestió de serveis de la Policia Local. El contracte té un pressupost de 42.145 euros (IVA inclòs) en un sol lot, tindrà una durada de quatre anys i inclourà l’adquisició, implementació i suport tècnic del nou sistema informàtic.

Característiques del contracte

L’objecte del contracte és l’adquisició d’una plataforma informàtica per a gestionar l’activitat de la Policia Local de Berga. El model de contractació serà en modalitat de lloguer o SaaS (Software as a Service) i inclou els serveis d’implantació, la migració de les dades del sistema actual, el manteniment de la plataforma i el suport a l’usuari final. El procés constarà de dues fases: la fase d’implementació que inclou la instal·lació, configuració, integració, formació, migració i posada en funcionament del sistema informàtic en un termini màxim de tres mesos, i la fase de manteniment i suport, fins a completar els quatre anys de durada del contracte.

La plataforma de gestió policial de l’Ajuntament de Berga haurà de permetre diferents funcionalitats, com per exemple: la gestió d’efectius disponibles, la composició i geolocalització de les patrulles, el registre d’incidències i serveis realitzats, la visualització gràfica dels diferents estats dels serveis (en tràmit, en procés i finalitzat), l’assignació gràfica i el relleu de les patrulles en els serveis, entre d’altres.

Necessitats del servei

La implementació de la gestió electrònica en l’administració pública ha anat prenent importància, especialment a partir de l’entrada en vigor de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Aquesta norma estableix, en la seva motivació, la necessitat d’aprofundir en l’agilització dels procediments amb un ple funcionament electrònic, de manera que reverteixi en un millor compliment dels principis d’eficàcia i seguretat jurídica que ha de regir l’actuació de les administracions públiques.

Presentació d’ofertes

Les persones naturals i/o jurídiques interessades a concórrer al concurs poden presentar les ofertes fins al dilluns 8 de juliol. La presentació serà mitjançant Sobre Digital, que garanteix la confidencialitat del seu contingut fins al moment de l’obertura.

Podeu consultar tota la informació referent a la licitació del contracte a través del perfil del contractant, disponible al web de l’Ajuntament de Berga.