El Dia Mundial del Medi Ambient és el principal vehicle de les Nacions Unides per fomentar la sensibilització i l'acció a escala mundial per a la protecció del medi ambient. Cada any l'ONU tria una temàtica i enguany el tema és la biodiversitat. Esdeveniments recents com els incendis forestals sense precedents al Brasil i a Austràlia, la invasió de llagostes que va arrasar l'est d'Àfrica i ara la pandèmia de la covid-19, demostren la relació inextricable entre els humans i les xarxes de la vida en les quals vivim. La biodiversitat és la base sobre la qual se sustenta la nostra forma de vida. La biodiversitat ens proporciona salut, aigua, aliment, combustible i els recursos vitals de què depèn la nostra existència, tal com queda recollit al Conveni de Biodiversitat Biològica.

La major part de les empreses depenen directament o indirectament, en algun punt de la seva cadena de valor, dels ecosistemes i els serveis que aquests proporcionen. I a les empreses de gestió del cicle de l'aigua, aquesta relació és molt més estreta.

Importància de la cobertura forestal

Un estudi realitzat a Amèrica del Nord va concloure que per cada 10% d'augment de la cobertura dels boscos en una àrea de captació d'aigua, les despeses de tractament d'aigües es reduïen un 20%. Això succeeix perquè la cobertura forestal incrementa la seguretat del subministrament i, a més, ajuda a reduir els contaminants que hi ha a l'aigua.

Pèrdua de biodiversitat en ecosistemes

El ritme de pèrdua de biodiversitat a escala mundial és actualment mil vegades superior al ritme natural i no s'alenteix. Això suposa una degradació accelerada dels serveis que ens proporcionen els ecosistemes i que garanteixen el nostre benestar.

Sense entrar a detallar les principals causes de la pèrdua de biodiversitat, cal recordar que és una conseqüència de la major part dels problemes ambientals actuals i que, per tant, és important avançar cap al desenvolupament sostenible, un model de desenvolupament capaç de satisfer les necessitats actuals sense comprometre els recursos i les possibilitats de les futures generacions.El paper de les operadores del cicle integral de l'aigua en la preservació

En primer lloc, hem d'incorporar la biodiversitat en la gestió actual del servei. Sorea impulsa models respectuosos i responsables amb el clima i l'entorn, amb la implantació de solucions basades en la natura, tant en l'àmbit urbà com en espais d'interès natural, per tal de preservar la biodiversitat de les instal·lacions i els serveis ecosistèmics que es generen.

Dins del Pla Estratègic de Desenvolupament Sostenible del 2021 s'han establert tres objectius dirigits a la protecció de la biodiversitat. El primer és l'elaboració d'una diagnosi de biodiversitat i un pla d'acció específic de les instal·lacions que gestionem en espais sensibles. El segon és l'eliminació de l'ús de fitosanitaris i plaguicides en totes les instal·lacions en què opera Sorea. I finalment, el tercer estableix que totes les instal·lacions disposaran de protocols d'actuació davant d'espècies exòtiques invasores. De fet, aquest darrer objectiu s'ha concretat en el programa «STOP-invasores», que s'està desplegant des del mes de gener.

La conservació a llarg termini de la biodiversitat requereix la preservació de les funcions ecològiques i les relacions dels ecosistemes en zones extenses. Per això cal evitar la fragmentació del territori als nuclis aïllats de biodiversitat. Aquest canvi és possible considerant que qualsevol espai, infraestructura o activitat que tingui ocupació del sòl és susceptible de potenciar serveis dels ecosistemes. Especialment si aconsegueix una permeabilitat entre l'entorn natural i el seu espai. És a dir, és deixar enrere el model de desenvolupament basat en la infraestructura grisa per impulsar un nou paradigma, el de la infraestructura verda (o solucions basades en la natura).

La infraestructura verda es reconeix, a més a més, a l'Acord de París sobre el canvi climàtic (COP21) com a estratègia d'adaptació i mitigació del canvi climàtic. Al cicle integral de l'aigua, la infraestructura verda és l'oportunitat de generar un valor afegit per a la gestió i més beneficis a la societat.

La infraestructura blava i el seu impacte a la biodiversitat

Un exemple de la infraestructura blava, vinculada al cicle de l'aigua i en la qual van participar companyies d'Agbar, és la gestió dels aiguamolls artificials de depuració del delta de l'Ebre (part de la Xarxa Natura 2000).

Aquests sistemes naturals de depuració permeten tractar l'aigua utilitzada en el cultiu d'arròs de zones adjacents abans del seu abocament a les badies o les llacunes, i així es millora la qualitat de l'aigua del medi. Tanmateix, aquests aiguamolls tenen altres funcions secundàries, no menys importants, derivades dels serveis ecosistèmics.

Aquest espai ha suposat la creació d'un hàbitat aquàtic de gran biodiversitat, que actualment es fa servir com a refugi, zona d'alimentació i fins i tot zona de nidificació d'una gran quantitat d'aus d'interès natural, algunes d'amenaçades.

Permet disposar d'un espai per a activitats d'educació ambiental, és un focus d'atracció turística per al col·lectiu ornitològic o amb interès per la natura. A més, està generant un benefici directe per al sector econòmic de les muscleres, que han vist millorada la qualitat del medi. La gestió d'aquesta infraestructura es du a terme tenint en compte aquesta multifuncionalitat de l'espai i els múltiples beneficis que genera tant socialment com econòmicament i ambientalment.

En conclusió, per tal d'assolir els principals objectius ambientals, l'Acord de Canvi Climàtic, el Conveni sobre la Diversitat Biològica (CDB) i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que marquen les Nacions Unides, l'estratègia passa per l'aplicació i el desplegament de la infraestructura verda en tots els sectors i àmbits de planificació territorial que interactuen amb l'entorn natural.