Promoure l'ús i la producció de biomassa forestal com a font d'energia renovable obtinguda amb recursos locals és un dels objectius del Pla de Biomassa Km 0, que també planteja millorar l'eficiència de les instal·lacions de biomassa, la professionalització del sector forestal i contribuir a l'assoliment dels reptes en energies renovables en l'horitzó 2030 a la demarcació de Barcelona.

És una acció del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) inclosa en el projecte de desenvolupament territorial BCN Smart Rural liderat per la Diputació de Barcelona i cofinançat per aquest ens i la Unió Europea a través dels fons FEDER (Fons Europeu de Desenvolupament Regional).

Què és la biomassa?

Es considera apta per a biomassa forestal la fusta i els subproductes llenyosos no tractats químicament sense un mercat més valuós. És matèria orgànica que pot ser utilitzada com a font d'energia renovable i contribueix a la gestió sostenible dels boscos i la prevenció d'incendis. Pot esdevenir una font d'energia tèrmica econòmica per a llars, indústries i serveis. Utilitzar-la afavoreix la independència energètica del país i és una alternativa sostenible davant dels combustibles fòssils, especialment al medi rural.

A més, ofereix altres avantatges respecte als combustibles fòssils: la biomassa presenta un balanç neutre d'emissions CO2, la indústria a l'entorn de la biomassa promou la creació de llocs de treball al medi rural i hi fixa població, i l'ús de la biomassa com a font d'energia disminueix la dependència energètica externa.

Gestió sostenible dels boscos i prevenció d'incendis forestals

Els boscos de Catalunya, que cobreixen la meitat de la superfície del territori, constitueixen una riquesa extraordinària. Amb tot, moltes hectàrees de terreny forestal estan abandonades i presenten una important càrrega de combustible vegetal que alimenta els incendis forestals que afecten cada any els boscos. És en el marc de la gestió sostenible, o sigui el conjunt d'actuacions i treballs per garantir la seva persistència, productivitat i el potencial de serveis ecosistèmics associats que desenvolupa la propietat forestal, que s'aprofita el material llenyós que esdevé biomassa forestal.

Usos de la biomassa

Al mercat es comercialitzen bàsicament tres tipus de productes com a biocombustibles sòlids forestals: estella, pèl·let o llenya. La biomassa es pot fer servir per produir energia elèctrica o tèrmica, a través d'estufes o calderes de potència variable. En l'ús domèstic, la biomassa pot ser la font d'energia per a la calefacció i per a la producció d'aigua calenta sanitària. I l'ús de la biomassa en el sector primari (granges, planter...) permet la recirculació directa o propera del recurs i esdevé un exemplar clar de l'anomenada economia circular.

Projecte Barcelona Smart Rural

L'estratègia de BCN Smart Rural s'articula sobre la base d'una economia verda, circular i de caràcter local (relació de l'activitat econòmica amb l'entorn) que aportarà beneficis en els àmbits econòmic (transferència tecnològica i de coneixement, millora en la comercialització, diversificació econòmica), social (generació de llocs de treball, reducció del risc d'incendis forestals), ambiental (racionalització en l'obtenció de recursos, manteniment i/o desenvolupament del paisatge en mosaic i de la biodiversitat) i també en el reequilibri territorial.

Els beneficis

Ambientals

Actua contra el canvi climàtic:

 • La biomassa forestal presenta un balanç neutre d'emissions de CO2 (element causant de l'efecte hivernacle)
 • Baix contingut en sofre (causant de la pluja àcida)
 • Balanç energètic positiu

La bioenergia ajuda el planeta.

Energètics

Energia renovable, natural de procedència local:

 • És l'única font d'energia renovable de proveïment constant i regular que podem gestionar (no està subjecta a sol, pluja, vent...)
 • L'energia obtinguda amb la combustió de la biomassa forestal és superior a la requerida en les diferents etapes de la cadena productiva
 • El consum de biomassa forestal com a font d'energia disminueix la dependència energètica externa
 • Els biocombustibles agroforestals són competitius. El seu cost en €/kWh és inferior al dels combustibles fòssils
 • Permet reduir la dependència de combustibles fòssils

Tots necessitem energia: fem que vingui de la biomassa forestal.

Forestals

Millora la gestió forestal i la prevenció dels incendis:

 • Afavoreix la gestió forestal sostenible, millora l'estat dels boscos i la viabilitat econòmica dels treballs silvícoles
 • Ajuda a prevenir incendis forestals i conservar el medi ambient i la biodiversitat
 • Permet valoritzar els productes que s'extreuen dels tractaments silvícoles i agrícoles

Amb la biomassa forestal, cuidem els boscos.

Econòmics

Ajudem l'economia local:

 • La cadena de valor de la biomassa forestal crea nous llocs de treball al món rural i en contrasta el despoblament
 • És una font d'energia renovable i natural de què es pot disposar arreu de Catalunya
 • Té un preu molt més estable i econòmic que els combustibles fòssils
 • La seva cadena de valor impacta positivament sobre les economies locals

Amb la nostra biomassa forestal, el país hi guanya.