La feina feta per l´Ajuntament de Guils des de l´any 2016 en un projecte de restauració de l´església de Sant Esteve i tot el seu entorn arquitectònic ha donat fruits amb la catalogació per part de la Generalitat de tot el conjunt com a Be Cultural d´Interès Local en la categoria de Monument Històric. El consistori se n´ha felicitat i ha remarcat que aquesta nova categoria del monument i les cases que te al voltant no tan sols en blinda la supervivència com a edificis i paisatge sinó que li permetrà accedir a noves vies de finançament per al seu manteniment.

En els últims quatre anys l´Ajuntament de Guils ha portat a terme un projecte d´intervenció urbanística de millora de l´església de Sant Esteve i el seu entorn, en el qual hi ha tant el cementiri com la rectoria. Ara la Generalitat ha considerat que tot el conjunt conserva les característiques de respecte al paisatge urbà i integrat a l´entorn natural que dignifiquen els elements arquitectònics. Així, la catalogació de Sant Esteve com a Be Cultural d´Interès Nacional respon a la definició d´un entorn de protecció al voltant de l´església, el qual es presenta com el millor instrument per garantir la supervivència dels seus múltiples valors culturals en les millors condicions possibles, segons han explicat des del Govern. Aquest nivell de protecció evitar que l´alteració d´aquest entorn, entès com l´espai que dona suport ambiental al bé, pugui afectar els valors, la contemplació o l´estudi del monument històric.

Els tècnics de la Generalitat han tingut en compte que en aquest àmbit es vetlli per la visualització correcta del bé i per la integració harmònica de les possibles edificacions, instal·lacions o usos que s´hi puguin establir en el futur. En aquest sentit, a la mateixa parcel·la de l´església hi ha les edificacions de la rectoria, i a la parcel·la adjacent pel costat sud hi ha el cementiri. La justificació de la inclusió d´aquestes finques a l´entorn protegit són son de caire històric, ja que formen part de la mateixa església des dels seus inicis; de proximitat a l´església i per raons de panoràmica a causa de les visuals que es generen amb el monument.