El Consell Comarcal de la Cerdanya ha aprovat un pressupost per a l'exercici econòmic d'aquest any 2021 de 8,5 milions d'euros, una quantitat que ascendeix el 10,5% respecte dels 7,6 milions de l'any passat. Es tracta d'una previsió de continuïtat que posa èmfasi en la prestació de serveis als municipis.

Segons ha explicat el mateix Consell Comarcal, el 97% dels ingressos d'aquest pressupost correspon al capítol quatre, dedicat a les transferències de la Generalitat i les diputacions de Girona i Lleida, a les quals pertanyen dotze i cinc municipis respectivament. L'òrgan comarcal, que no disposa d'ingressos propis, esdevé gestor de les partides públiques entre les administracions. En l'apartat de despeses, el capítol primer, dedicat al personal, registra un increment del 12,69% respecte de l'exercici anterior a causa de la creació de places laborals en les àrees d'ensenyament, serveis socials i personal laboral temporal per a la reactivació econòmica amb projectes del SOC, segons han argumentat des del Consell. En el capítol dos de béns corrents i serveis, el Consell ha aprovat un augment de l'11,29% respecte de l'exercici anterior. L'òrgan comarcal gestiona també serveis com ara el transport i menjadors escolars, serveis socials i d'atenció a les persones, gestió de les depuradores municipals, la recollida de residus, serveis tècnics i d'atenció als ajuntaments, turisme, joventut, consum i dinamització econòmica.