L’Ajuntament de Guils de Cerdanya considera que l’Associació Puigpedrós, que aquesta setmana ha fet pública la seva queixa perquè diu que el consistori no els respon a les seves peticions, veu en l’entitat l’acció d’un regidor de l’oposició i sobre els temes d’ajuts respon que aquesta entitat no es pot regir pel règim de Fundacions, perquè no esta registrada com a tal i «no gaudeix dels beneficis de les fundacions».

«La promoció de l’Associació Puigpedrós parteix de familiars i coneguts d’un càrrec electe, i de la mateixa persona electa, de l’oposició de l’actual consistori», explica el govern de Guils en un comunicat que ha fet públic, i assegurar que aquesta circumstància, però, «no incideix en l’atenció que l’ajuntament li atorga». «És la mateixa que a la resta d’associacions», rebla el govern.

L’ajuntament diu que la resposta a sol·licituds de l’entitat no s’han respost perquè encara no s’ha excedit el temps màxim de tres mesos que té per fer-ho. I afegeix que l’associació en si no ha presentat cap petició d’instància l’Ajuntament, sinó que les peticions són d’un particular.

L’Ajuntament remarca que té vigent i aplica l’ordenança fiscal que regula la cessió dels locals i aquesta no preveu la seva cessió gratuïta, «altrament s’incorreria en un tracte desigual i dispensa prohibida per llei, no podent l’administració exonerar el pagament de taxes, etc..., llevat quan està previst en la llei, com per exemple així succeeix en alguns supòsits, per les Fundacions».

En qualsevol cas, destaquen que el Casal Social, per la seva pròpia naturalesa i finalitat, es va cedint a les associacions per fer les seves reunions. En aquest sentit, destaca que l’Associació Puigpedrós ha pogut fer-ne ús durant diversos dies amb el mateix tracte que a la resta d’associacions del municipi.

Sobre la petició per a la cessió del fons bibliogràfic de la família Constans, l’equip de govern explica que «està en tràmit i dins el temps fixat per donar resposta». «Es tracta d’un expedient revestit de complexitat, que requereix realitzar diverses consultes». I afegeix que per tal que «l’Ajuntament pugui autoritzar una despesa aquesta ha d’estar prevista als pressupostos». A més, la despesa haurà d’anar acompanya de la cessió del fons a l’administració local. «Si el titular es l’Associació, l’ajuntament no pot assumir despeses ni fer una dispensa cedint un espai indefinidament, ja que no s’estarien destinant recursos públics directament en favor de l’interès general si no a l’interès particular d’una Associació», diuen, afegint que calen informes dels tècnics i experts, entre altres requisits.

En aquest sentit, asseguren que treballen per trobar una persona que tingui capacitat tècnica per valorar i taxar, fer un inventari i acceptar o rebutjar els llibres. «Atès que encara no es disposa de tota la informació necessària no s’ha procedit a la seva resposta, ja que aquesta ha d’ajustar-se a dret»; diuen.