Quiosc Regió7

Regió7

El Síndic resol que l'edifici fet pel regidor de Bellver no tenia llicència

L'òrgan del Parlament insta l'Ajuntament a revisar el cas del suposat cobert agrícola i demana a la Generalitat que hi intervingui

El suposat cobert agrícola que es va construir el regidor Joan Pous Regió7

La resolució del Síndic de Greuges sobre la denúncia presentada per SOS Pirineus per la construcció d'un suposat xalet en zona no urbanitzable a Bellver per part d'un regidor de la corporació i fill de l'exalcalde, Joan Porta, ha assenyalat que l'obra es va fer sense llicència. Així, l'informe del Síndix exposa que "sobre la base de la informació de què disposem, consta una acte de denúncia efectuada pels Agents Rurals de construcció en sòl no urbanitzable a la finca Casa Alay... Es descriu com una construcció d'obra nova, habitatge residencial de dues plantes". I continua "Amb motiu de l'esmentada acta, en data 16/12/2020 el departament de Territori i Sostenibilitat va requerir a l'Ajuntament perquè exercís la potestat de protecció de la legalitat urbanística... En conseqüència, en data 29/12/2020 l'Ajuntament de Bellver de Cerdanya va incoar un expedient de protecció de la legalitat urbanística per l'execució d'obres en sòl no urbanitzable de protecció preventiva, a l'edificació preexistent... i va ordenar la suspensió de les obres... D'això se'n desprén que les obres de construcció executades a la Casa Alay es van dur a terme sense la preceptiva autorització administrativa que habiliti l'ús i l'actuació en sòl no urbanitzable".

La resolució el Síndic també qüestiona l'intent de legalització de les obres mitjançant la inclusió de la casa en el catàleg històric de masies, procés que qualifica de "legalització ex post facto". En aquest sentit, el Síndic apunta que "Examinada la documentació de què disposem, podrien sorgir dubtes a l'entorn de la legalització ex pot facto de la construcció prèviament executada sense llicència, ateses les dificultats de jutificar jurídicament i encaixar en l'ordenament jurídic a posteriori unes obres realitzades en sòl no urbanitzable sense la preceptiva llicència, tenint a consideració l'estricte règim jurídic d'usos i autoritzacions a què es troba sotmès".

Amb tot això, el Síndic recomana a l'Ajuntament que icoï un expedient de revisió de la legalització i la llicència atorgada per la construcció d'un cobert agrícola en sol no urbanitzable i suggereix la intervenció de la direcció general de Territori i Urbanisme.

Des de la plataforma SOS Pirineus han apuntat "volem agrair aquest dictamen de la sindicatura, relat fidel a la realitat constatada per tothom, especialment per tota la gent que s’ha implicat i col·laborat, al qual el nostre agraïment també". En aquest línia, l'entitat ha argumentat que "Malgrat les dimissions de l’alcalde i el seu fill, davant la gravetat del fets que la sindicatura reflexa també en el seu informe, entenem que això no és suficient. Creiem que les administracions han de vetllar, de manera prioritària, per a que en sessió de la CTUAP es desestimi definitivament la inclusió en el Catàleg de masies i cases rurals, donades les greus irregularitats reportades i la impossibilitat de complir els criteris estrictes d’inclusió. També esperem que, atenent al conjunt d’evidències disponibles i en base també a la jurisprudència exposada pel síndic, s’actuï d’ofici per part de les administracions competents, en la revisió dels acords que l’ajuntament va

prendre en el seu moment en quan a la possibilitat i idoneïtat de cobert agrícola. Addicionalment sol·licitem que, en base als nombrosos i preocupants indicis coneguts, s’estudiïn rigorosament totes les presumptes il·legalitats, s’apliquin les sancions pertinents i es depurin les responsabilitats oportunes".

Compartir l'article

stats