El Consorci Alt Urgell Cerdanya subvencionarà en els pròxims programes d’ajudes, especialment el Leader fins l’any 2027, els projectes que promoguin l’arrelament al territori, és a dir de persones que estableixin negocis per continuar vivint a les comarques o que hi vinguin a viure amb un projecte empresarial estable. El programa Leader ha suposat en les últims anualitats una subvenció de més de 600.000 euros que han impulsat una inversió de més de tres milions d’euros. 

L’arrelament al territori ha estat la primera línia triada pel Consorci després d’un procés de participació ciutadana que ha servit per triar, també, les altres tres prioritats. Així, escoltada la veu de la població, el CAUC ha aunciat que «les quatre prioritats de les pròximes convocatòries d’ajudes seran afavorir l’arrelament en entorns rurals, la innovació, la transició energètica i l’economia rural així com els recursos endògens i de proximitat». Igualment, els projectes de cooperació i estratègics gestionats directament des del Consorci seguiran aquests quatre eixos. Pel que fa a la gran prioritat, l’ens mancomunat per Cerdanya i Alt Urgell ha fixat com a objectius «fomentar i facilitar tant la fixació de la població local com l’acollida de nova població, fent incidència en aquells aspectes claus per a l’arrelament i la qualitat de vida, com ho són la formació, les oportunitats laborals, l’habitatge i l’entorn social i cultural». Pel que fa a la innovació, el repte de l’ens és «promoure noves activitats econòmiques, nous models de negoci i formes de treball alternatives per donar resposta a les necessitats territorials, tot impulsant l’adaptabilitat i la resiliència de les iniciatives empresarials del territori», segons han remarcat els seus portaveus. Pel que fa a la transició energètica, l’objectiu és «afavorir models econòmics, energètics i de mobilitat que contribueixin a mitigar el canvi climàtic i els desajustos ambientals i a promoure l'estalvi de recursos no renovables» i en relació amb el quart pilar estratègic sobre l'economia de proximitat, el CAUC vol esperonar especialment «la fonamentada en els recursos endògens».