El retaule major del santuari del Miracle de Riner (Solsonès) torna a lluir després d'un nou treball de restauració que ha acabat aquests darrers dies. Ha calgut una feina de neteja a fons de tot el retaule i de reparar part de pintura de les peces que s'havien alçat en els dar-rers anys, bàsicament aixecaments de la capa de preparació i del pa d'or. La darrera restauració es va fer el 1992, i aleshores es va protegir tota l'obra amb una resina acrílica, que ara ha permès fer una millor neteja del conjunt.

Les obres es van iniciar abans del mes de març, però es van haver d'aturar arran de la pandèmia de coronavirus. El retaule-cambril de la Mare de Déu de l'església és una de les mostres més rellevants de l'art barroc català, obra de l'escultor Carles Morató Brugaroles i del pintor i daurador Antoni Bordons.

La intervenció ha estat dirigida pel Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC) i per la restauradora solsonina Claustre Augé, que ha estat al davant d'un equip de 9 persones que hi han treballat. La intervenció ha estat de caràcter curatiu. Tot i que s'havia restaurat el 1992, la peça requeria ara una nova intervenció perquè, entre altres coses, en aquest període de temps s'han fet obres de restauració del temple i el conjunt havia acumulat molta pols.

La restauració i la neteja és una obra molt minuciosa i els restauradors s'han passat moltes hores simplement fent passar el pinzell per sobre de les peces. La restauració s'ha fet a càrrec del conveni del departament de Cultura amb la Fundació la Caixa. Ha tingut un finançament de 98.601 euros a càrrec de l'entitat bancària i de la comunitat benedictina del Miracle.

L'anvers presentava algunes zones d'aixecaments i pèrdues puntuals en el suport original, provocades sobretot pels moviments de la fusta i les condicions ambientals no controlades típiques d'edificis històrics sense controls climàtics actius, i molta pols i brutícia en la part de policromia i dauradura. El pas del temps i les obres fetes al santuari durant aquests anys -finalitzades el febrer del 2016- han afavorit l'acumulació de pols (altament higroscòpica), que, conjuntament amb la humitat, provoca aixecaments i pèrdues dels materials, tant de la policromia com de la dauradura. La gran acumulació de pols pot deteriorar greument el conjunt amb el temps, ja que les zones humides afavoreixen la proliferació d'insectes i fongs.

Conservació curativa

En la part estructural i de suport també hi havia esquerdes en les talles i en les unions de les caselles, produïdes pel moviment natural de la fusta. L'atac de xilòfags era puntual i molt localitzat a les parts ornamentals i no estructurals. Per pal·liar les patologies, el Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC) ha optat per una intervenció de conservació curativa, focalitzada a millorar i estabilitzar l'actual estat de conservació i aturar les patologies que s'hi han detectat. En el futur, el Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya també tindrà material per poder fer un estudi de les policromies.

Pel que fa al revers del conjunt retaulístic, s'han col·locat unes plataformes de fusta de cedre per poder accedir a tota la superfície del revers del retaule i poder dur a terme posteriors controls d'estat de conservació. La característica principal de la fusta de cedre que la fa adient per a aquesta intervenció és que de forma natural és resistent a l'atac de fongs i d'insectes, molt estable i fàcil de treballar. Per eliminar la pols acumulada s'ha procedit a una neteja mecànica amb aspirador i paletina i a una neteja hidroalcohòlica de tota la superfície.

Paral·lelament a aquesta gran intervenció de caràcter curatiu, també s'actua en la restauració d'un estrip en les pintures sobre tela del cambril, en l'eliminació de la pols de les pintures murals i sobre tela del cambril, en la consolidació i reintegració de les tessel·les del mosaic del paviment del cambril en el nivell superior, tant les que estan en perill de despreniment com les que ja s'han perdut, i la neteja de llums de metall que il·luminen el cambril.

Retaule del barroc tardà

El retaule del Miracle és una de les obres del barroc de més valor del nostre país. És una escultura sobre fusta, que conviu amb algunes parts de tela. En destaquen les dimensions -21,50 metres d'alçada x 15 metres d'amplada x 10 metres de fondària- i, vist de prop, les dimensions de les peces que es van realitzar.