12 de juliol de 2018
12.07.2018

Claus per calcular quants dies de vacances et corresponen

És habitual que sorgeixin dubtes sobre els dies festius que tenim dret a gaudir

12.07.2018 | 21:36
Claus per calcular quants dies de vacances et corresponen

Quantes vacances em corresponen? Quants dies de vacances tinc a l'any? Si et fas aquestes preguntes, aquí t'expliquem quants dies et toquen per llei.

Quant duren?

Per llei, les vacances anuals estan estipulades en un mínim de 30 dies naturals, és a dir, 2,5 dies per mes treballat, en les quals s'inclouen els diumenges i festius.

Alguns convenis laborals, no obstant això, estipulen que les vacances són de 22 dies laborables. Aquest còmput, en qualsevol cas, no altera les vacances que corresponen als treballadors, ja que l'única diferència és la inclusió o no de diumenges i festius en el càlcul.

En funció del temps treballat durant l'any, si volem saber quants dies ens corresponen, sí hem de tenir en compte si el nostre conveni estableix que les nostres vacances són de 30 dies naturals o bé 22 laborables. Si és la primera opció i per exemple hem treballat 5 mesos, ens correspondran 12,5 dies naturals de vacances (2,5 dies naturals x 5 mesos). Si el nostre conveni estableix que tenim 22 dies laborables i hem treballat 5 mesos, llavors ens correspondran 4,4 dies laborals de vacances.

Període en el qual podem gaudir les vacances

A més de poder gaudir les vacances des de l'1 de gener fins al 31 de desembre, hi ha la possibilitat de dividir-les en parts, sempre que una d'elles duri més de dues setmanes.

Els tribunals han establert que el període de descans no pot iniciar-se en dia festiu o inhàbil. De la mateixa forma, si les vacances coincideixen amb dies no laborables, aquests es computaran com a temps de descans quan es comptin com a dies naturals i no com a dies hàbils.

Aquesta durada no pot ser substituïda de forma econòmica, ni acumular-se. No passa el mateix en el cas d'extinció del contracte; doncs en aquesta situació, si l'empleat no ha pogut gaudir de les seves vacances, sí que té dret a una compensació econòmica equivalent al període que li correspondria.

En el cas que el treballador no gaudeixi aquest any de les vacances, perd el seu dret, amb algunes excepcions que esmentarem després.

Retribució

La llei estipula que les vacances anuals han de ser pagades i la seva durada coincideix amb el salari habitual del treballador, sempre que treballi a temps complet.

En aquells contractes de durada determinada, tant la quantia com la durada seran proporcionals al període treballat. No passa igual amb els de temps parcial. Si tens aquest tipus de contracte, gaudiràs igual que la resta d'un mínim de 30 dies naturals, però la quantia ha de ser proporcional a les hores treballades.

Com es fixa?

Com a regla general, la durada d'aquest període es fixa de comú acord entre l'empresa i el treballador segons l'establert en els convenis col·lectius de cada empresa, documents en els quals han de reflectir-se els interessos de tots els seus empleats així com els de la pròpia companyia.

Si alguna de les parts està en desacord, pot acudir a un jutjat i ells s'encarregaran de fixar una data irrevocable. En tots dos casos tant la durada com el període de temps ha de conèixer-se amb dos mesos d'antelació.

Incapacitat laboral, et corresponen vacances?

La resposta és sí. Quan la planificació anual de les vacances coincideixi amb una incapacitat laboral, bé per maternitat, embaràs o la suspensió del contracte per diverses causes, es té dret a gaudir de les vacances en un període diferent, encara que hagi acabat l'any natural.

No obstant això, la incapacitat temporal derivada d'altres circumstàncies diferents a les anteriors, autoritza a dies de descans sempre que no hagin transcorregut més 18 mesos des que va finalitzar l'any.

Permisos

Existeixen una sèrie de situacions en les quals l'empresa ha de permetre a l'empleat absentar-se del treball sense que es redueixi el seu salari. Es denominen permisos retribuïts o llicències.

Entre aquests destaquen matrimoni, situació que dóna dret a absentar-se 15 dies del treball o més; mudança, que dóna lloc a 1 dia com a mínim o l'increment de la formació vinculada al lloc de treball. En aquesta situació, aquells empleats que porten més d'un any a l'empresa tenen un permís de 20 hores anuals, acumulables un període de tres anys.

La negociació col·lectiva, (el conveni) pot ampliar determinats permisos com la malaltia o defunció d'un familiar, així com el compliment d'un deure inexcusable de naturalesa pública i personal, (haver d'anar a votar), casos en el que l'empresa estudia les circumstàncies personals de cada usuari i en funció d'això, li atorga els dies corresponents.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook