La Secció 28 de l'Audiència Provincial de Madrid ha estimat íntegrament el recurs d'apel·lació interposat per Adicae i ha condemnat a tots els bancs a tornar les quantitats indegudament cobrades per les clàusules sòl des de la signatura de la hipoteca, més interessos, en considerar-les abusives.

D'aquesta manera, l'Audiència de Madrid ha revocat parcialment la resolució en primera instància del 7 d'abril de 2016 del Jutjat Mercantil número 11 de Madrid pel que fa al pronunciament de condemna a la restitució de quantitats.

Tanmateix, en lloc del que es va disposar, haurà de comprendre totes les sumes percebudes per les entitats i la condemna es manté, per aplicació de l'esmentat tipus d'estipulació identificada com a clàusula sòl, amb l'interès legal a això aparellat, sense límit temporal. La retroactivitat, per tant, és total.

Aquesta resolució pot ser recorreguda en cassació davant la Sala Primera del Tribunal Suprem en els 20 dies següents a la notificació i, si escau, recurs extraordinari per infracció processal.

Aquesta macrodemanda, considerada la acció més gran judicial interposada contra la banca en la història d'Espanya, afecta la pràctica totalitat de les entitats espanyoles, fins a un total de 40 entitats després de les fusions, ja que un principi es dirigia a 101.

A línia amb el TUE

Aquesta fallada va en línia amb el dictaminat pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TUE) al desembre de 2016, quan va dictaminar que els bancs havien de tornar tots els diners cobrats de més als clients afectats per l'existència de clàusules sòl en les seves contractes hipotecaris, rebutjant que es pogués aplicar una retroactivitat limitada en el temps per ser "incompleta i insuficient".

La justícia europea va concloure llavors que la limitació és contrària a la normativa comunitària i, per tant, les entitats financeres havien finalment reintegrar als afectats per les clàusules sòl tot l'import que s'ha cobrat de més, des de l'inici de cada contracte hipotecari , i no a únicament a partir del 9 de maig de 2013, com va determinar el Tribunal Suprem.

El Tribunal Suprem va considerar com abusives aquestes clàusules, en entendre que els consumidors no havien estat informats de la càrrega econòmica i jurídica que se'ls imposava, però va fixar en la data de la sentència, el 9 de maig de 2013, la retroactivitat màxima perquè la seva nul·litat només tingués efectes de cara a futur.

Les clàusules sòl són aquelles que fixaven un límit mínim d'interessos que els clients de contractes hipotecaris havien de pagar. Aquestes clàusules han impedit als afectats beneficiar-se de la caiguda de l'euríbor, principal índex de referència per a la majoria de les hipoteques a Espanya.