05 de febrer de 2019
05.02.2019
Regió7

Catalunya modera el creixement després de tres anys per sobre del 3%

?El PIB català es va situar vuit dècimes per sobre de la mitjana de la zona euro ?La taxa d'atur es va reduir a l'11,5%, la més baixa en deu anys

04.02.2019 | 22:51
Catalunya modera el creixement després de tres anys per sobre del 3%

L'economia catalana va moderar el creixement fins al 2,6% després de tres anys de forts increments, concretament del 3,8% el 2015, el 3,6% el 2016 i el 3,4% el 2017, segons l'estimació d'avanç que elaboren conjuntament l'Idescat i el Departament de la Vicepresidència i Hisenda.

La moderació s'explica per la desacceleració del comerç mundial –especialment en el sector industrial-, la incertesa del context global i l'afebliment de l'impuls monetari del BCE.

El creixement mitjà del PIB català el 2018 es va situar una dècima per sobre de la mitjana espa-nyola i vuit per sobre la mitjana de la zona euro. D'altra banda, la taxa d'atur mitjana anual del 2018 es va reduir fins a l'11,5%, la més baixa en deu anys i uns dos punts per sota el 2017.

L'ocupació, segons l'EPA, ha crescut el 2,3% interanual el quart trimestre i el 2,7% en el conjunt del 2018. La taxa d'atur repunta lleugerament el quart trimestre (11,7%) a causa del fort dinamisme de la població activa però en el conjunt de l'any va caure a l'11,5%, el valor més baix en deu anys, i gairebé dos punts per sota de la taxa del 2017 (13,4%).

Pel que fa les dades intertrimestrals, el creixement de l'economia catalana va ser del 0,6% en els darrers tres mesos de l'any. Això és una dècima menys que el trimestre anterior, tot i que per sota del ritme de creixement mitjà dels darrers anys. Pel que fa el conjunt de l'Estat, l'avanç va ser lleugerament superior, del 0,7%, mentre que per al conjunt de la zona euro és molt inferior, del 0,2%.


Els serveis, pes específic

Per sectors, el de serveis –que és el que té un major pes específic- va augmentar fins al 3,3% interanual durant el quart trimestre del 2018, tres dècimes més que el tercer trimestre. Els indicadors d'activitat van mostrar increments en totes les branques, però els comportaments van ser més dinàmics en les activitats professionals, científiques i tècniques.

Quant a l'activitat turística, el nombre de turistes estrangers es va estabilitzar (-0,8% de gener a novembre) però destaca el fort creixement de la seva despesa, que augmenta el 6,4% anual fins al mes de novembre.

La moderació del PIB durant el quart trimestre s'explica fonamentalment pel comportament del sector industrial, que es contrau l'1,5% interanual, per primer vegada des de l'inici de la recuperació (a l'Estat, va ser del -1,1%). Segons l'Idescat i el departament d'Economia, com que la indústria és el sector més exposat a l'exterior també és el més directament afectat per la dinàmica de la demanda externa en un context de desacceleració del comerç mundial i de creixement feble dels principals socis comercials. El comportament desfavorable del sector industrial és generalitzat a les grans economies de la zona euro.

D'altra banda, la desacceleració en les exportacions de béns a Catalunya, que augmenten un 1,9% fins al novembre a preus corrents) també indica l'afebliment de la demanda externa.

La construcció modera la forta expansió dels darrers trimestres, amb un creixement del 4% per sobre la resta de grans sectors.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook