La declaració de la renda d'aquest any presenta algunes novetats que els ciutadans han de tenir en compte. Experts en finances i dret tributari de la UOC presenten alguns consells pràctics per a fer la declaració tenint en compte les principals novetats d'aquesta campanya.

1. No esperar als darrers dies per fer la declaració de la renda, ja que poden sorgir problemes i dubtes que no es puguin resoldre a temps. Elisabet Ruiz, professora dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC, afirma "com més aviat el contribuent comenci a mirar-s'ho, millor".

2. Comprovar que les dades que proporciona el programa i que, per tant, té registrades Hisenda siguin correctes. El contribuent és el darrer responsable d'acreditar que la informació proporcionada és la correcta. L'experta alerta que sobretot, és important comprovar el valor dels béns immobles perquè sovint són valors que surten del cadastre i no del registre.

3. Quan la declaració surt a pagar, el més òptim és sol·licitar el pagament fraccionat en dos pagaments i escollir l'opció sense interessos (60% del pagament ara i 40% més endavant). En cas de pagar-ho fraccionadament, prendre nota del segon pagament per tal de disposar de l'import quan correspongui.

4. Comprovar que s'han introduït tots els canvis produïts l'any 2018: en cas de tenir fills, fer-ho constar; en cas d'haver tingut ingressos extres, també s'ha d'incloure.

5. Si t'has casat, cal comprovar si surt més a compte fer la declaració conjunta o la individual.

6. Revisar si l'amortització de la hipoteca. "La llei va canviar el 2013 i no és possible en tots els casos, també cal tenir en compte si s'ha fet alguna amortització anticipada", detalla Ruiz, també investigadora del grup DigiBiz de la UOC.

7. Tenir present que les factures d'activitats extraordinàries que s'hagin meritat durant el 2018 però que no s'hagin cobrat durant aquest any també formen part dels rendiments del treball. Aquests imports, en principi, no necessàriament han d'estar registrats per Hisenda i, per tant, caldria incloure'ls en la declaració.

8. Revisar quins canvis hi ha hagut respecte del que abans sí que gravava i ara no, com són les prestacions per maternitat, que no graven en la declaració del 2018.

9. "Si l'any 2018 s'han tingut ingressos extres no habituals (com ara herències, acomiadament, guanys d'un judici o altres rendiments del capital) i no es té gaire clar com s'han d'incloure, és recomanable que es contacti amb un gestor", recomana Ruiz.

10. De cara a l'any que ve, revisar a què es poden acollir els ciutadans per tal que puguin gaudir d'alguna desgravació. Un exemple serien les remuneracions en espècies que ofereixen les empreses —com xec transport, xec restaurant, jardins d'infants, assegurança mèdica, etc.— quan són contractades per mitjà de l'empresa. També hi ha l'opció de l'aportació a plans de pensions, però cal mirar quin és l'estalvi fiscal en cada cas.

Presentació únicament digital

Per primer cop, només és possible presentar les declaracions de forma digital, per internet i/o dispositius mòbils. "És una estratègia que ja en els darrers anys, les entitats financeres hi han apostat: oferir els serveis més tradicionals telemàticament i per mitjà dels caixers. D'aquesta manera, han pogut reorganitzar la xarxa d'oficines i reorientar-les davant un nou model de negoci molt malmès per la darrera crisi econòmica i financera", explica Ruiz.

El govern, igual que les entitats financeres, porta els ciutadans a la utilització de les tecnologies per a la declaració dels tributs. "Igualment, el ciutadà podrà fer la declaració per altres vies tradicionals, com són la telefònica, la presencial en una agència tributària o bé mitjançant una gestoria, malgrat que en aquest darrer cas igualment s'ha de fer telemàticament", afirma Ruiz. D'aquesta manera, tant el pagament com la devolució seran molt més àgils, ja que les dades quedaran automàticament registrades en el sistema en el moment de fer la declaració.

En aquesta línia, Benja Anglès, professor dels Estudis de Dret de la UOC, expert en dret Tributari i Financer, considera que aquest és un canvi important: «L'any passat, un 13% de les declaracions encara es van presentar en paper. La digitalització permet agilitzar la gestió i evitar la presentació de declaracions duplicades, la gestió de les quals creava problemes i retards en les devolucions».

Terminis i assistència

El termini per a presentar l'autoliquidació de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) del 2018 comença el 2 d'abril. L'últim dia per a pagar la quota a ingressar mitjançant domiciliació bancària serà el 26 de juny. Per a altres formes de pagament, el termini finalitzarà l'1 de juliol de 2019. Les persones que vulguin rebre atenció telefònica poden sol·licitar una cita prèvia per acordar el dia. Per a rebre atenció a les oficines, cal esperar fins al 9 de maig per a sol·licitar una cita prèvia, i es podrà ser atès entre el 14 de maig i l'1 de juliol.

Tothom ha de fer la declaració?

Les persones amb sous anuals que no excedeixin els 22.000 euros no estan obligades a declarar. En el supòsit que hi hagi dos o més pagadors, els sous no poden superar els 14.000 euros anuals.

Favorable a les famílies

"Bona part dels de canvis de la declaració de la renda del 2018 són favorables a les famílies: han millorat les exempcions i les deduccions per raons de maternitat i paternitat, per les despeses de guarderia, pels fills de les famílies nombroses, per la discapacitat del cònjuge", explica Anglés, també investigador del grup Taxlabor de la UOC. En general, s'amplien els límits o les quanties existents.

Maternitat i paternitat

Els ingressos corresponents de les prestacions per maternitat i paternitat estan exempts de l'IRPF. Si durant el 2018 s'han fet retencions sobre aquestes prestacions i encara no s'han retornat, se'n pot reclamar la devolució.

Despeses de guarderia per menors de tres anys

Si la mare porta el fill menor de 3 anys a una llar d'infants, es podrà incrementar la deducció per maternitat amb un màxim de 1.000 euros anuals. Aquestes despeses en guarderies, o centres d'educació infantil autoritzats, inclouen la inscripció, matrícula, assistència i alimentació, sempre que siguin despeses no subvencionades.

Família nombrosa i cònjuge amb discapacitat

La deducció per família nombrosa a partir del quart fill s'ha incrementat en 50 euros mensuals, aplicable només a partir d'agost del 2018. Persones que tenen a càrrec seu un cònjuge amb discapacitat, podran aplicar una deducció de 100 euros al mes, igualment a partir de l'agost. Una condició és que el cònjuge amb discapacitat no tingui ingressos superiors als 8.000 euros.

Beques d'estudiants

Pel que fa als estudiants, s'han incrementat els límits exempts, passant de 3.000 a 6.000 euros les beques per estudis en general, de 15.000 a 18.000 en cas que també contemplin les despeses de transport i allotjament, de 18.000 a 21.000 euros en cas que siguin estudis a l'estranger i de 21.600 a 24.600 euros en cas de ser estudis de doctorat.

Menjador d'empresa

L'import diari exempt del servei de menjador d'empresa o fórmules indirectes, com vals de menjar, s'eleva fins als 11 euros diaris.

Una política fiscal molt diferent?

Com s'han d'interpretar aquests canvis? Signifiquen una fiscalitat amb més accents socials? Segons l'especialista en Dret Tributari de la UOC, cal relativitzar les diferències amb anys anteriors. "Les millores de les ajudes són favorables per a alguns contribuents, però no comporten canvis significatius", opina Anglès, "tret de l'exempció de les prestacions de maternitat i paternitat, que ha estat imposada pels tribunals". També desaconsella donar una lectura partidista, atès que "s'aplica tant la normativa aprovada durant aquell any pel PP, fins al juny, com pel PSOE, a partir del canvi de govern".