La sortida del Regne Unit de la UE afectarà més els impostos que graven sobre les mateixes transaccions econòmiques que els que graven l'obtenció de renda, encara que hi podria haver algun impacte en els impostos directes en funció de si el país britànic roman o no a l'Espai Econòmic Europeu (EEE), segons un document elaborat per la firma d'advocats Life Advocats amb informació sobre les implicacions fiscals per als residents a Espanya de la sortida del Regne Unit del club comunitari, després que la UE hagi acordat amb Theresa May una pròrroga del Brexit fins al proper 31 de octubre.

La firma d'advocats assenyala que el procés del Brexit tindrà més incidència en els impostos indirectes, i específicament l'IVA és el tribut de més rellevància i incidència pràctica. Així, entre els canvis en l'IVA destaca que les operacions amb el Regne Unit deixaran d'incloure's en el model 349 de «declaracions informativa d'operacions intracomunitàries».

En el cas dels lliuraments de béns, els moviments de mercaderies entre Espanya i el Regne Unit deixaran de ser operacions intracomunitàries i seran subjectes a les obligacions duaneres.

Per tant, a l'entrada de béns en el territori d'aplicació de l'IVA espanyol, la liquidació de l'IVA es produirà en el moment de la importació, essent la base imposable el valor en duana, amb addició dels gravàmens meritats i despeses accessoris. La sortida de béns des d'Espanya al Regne Unit serà una exportació i, com a tal, queda exempta d'IVA.

Així mateix, s'hauran de seguir aplicant les regles de localització de la prestació de serveis en funció de la condició del destinatari (empresari o professional o consumidor final) i tindrà rellevància que el destinatari estigui establert o tingui residència al Regne Unit, a efectes d'aplicar les regles especials que preveu la llei de l'IVA.

Life Advocats assenyala que, en aquest nou context, es pot sol·licitar l'autorització per ser un operador econòmic autoritzat per tal d'obtenir avantatges en tota la UE, essencialment en tant a simplificacions duaneres i facilitats de seguretat i protecció, assumint com a contrapartida les obligacions legals d'aquesta certificació.

A més, els empresaris establerts al Regne Unit que efectuïn operacions subjectes a l'IVA espanyol hauran de nomenar un representant a l'efecte del compliment de les seves obligacions a Espanya, llevat que hi hagi un instrument d'assistència mútua entre els dos països.