Els cuidadors no professionals de beneficiaris de la Llei de dependència poden subscriure un conveni especial amb la Seguretat Social sense haver de pagar ells les cotitzacions equivalents al topall mínim del règim general, segons el ministeri de Treball.

A partir d'ara, les cotitzacions socials d'aquests convenis, també dels que ja estaven en vigor, són a càrrec de l'Administració General de l'Estat i no generen cap cost al cuidador no professional. Així executa el Reial decret llei 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en l'ocupació, que, una vegada convalidat en el Congrés dels Diputats, recupera en la seva integritat el conveni especial ja previst en un decret del 2007, que va ser modificat el 2012 per l'anterior Govern.

«El principal avantatge per als cuidadors no professionals, majoritàriament dones, és que d'aquesta forma els anys dedicats a la cura de la persona dependent s'integren en la seva vida laboral i contribueixen a generar dret a prestacions com la de jubilació o la d'incapacitat permanent», assenyala el departament.

Aquest conveni està dirigit a les persones designades com a cuidadores no professionals en el Programa Individual d'Atenció, elaborat pels Serveis Socials corresponents al municipi de residència de la persona sol·licitant. Per subscriure'l cal que la persona cuidadora no estigui donada d'alta a la Seguretat Social en cap règim a temps complet ni en la desocupació.

A més, la persona que rep les cures ha de tenir reconeguda la prestació econòmica de dependència per donar opció al seu cuidador a subscriure el conveni especial.