Segons apunta el departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), la pràctica de la pesca sense mort, és a dir, aquella que es fa amb la finalitat de retornar les captures al medi natural de la manera menys lesiva possible, ha augmentat en els dar-rers anys. Fins a un 74% dels permisos de pesca en zones de pesca controlada intensiva s'obtenen amb la condició de retornar immediatament els peixos a les aigües de procedència.

En aquest sentit, Agricultura mostra una clara voluntat pel foment d'aquesta modalitat, i ofereix prop de 3.800 quilòmetres on es pot pescar i limita a 635 els quilòmetres on és permesa la pesca amb mort (un 14% dels quilòmetres on es pot pescar a Catalunya).

El departament informa que aquesta mesura va ser aplicada per la institució l'any 2012 destinada al foment de la pesca sense mort. L'acció, que ha resultat ser molt efectiva, ha estat reduir a la meitat totes les taxes dels permisos de pesca en la modalitat sense mort respecte de la modalitat amb mort.

Augment dels permisos

Des de la seva implantació ara fa 7 anys, Agricultura apunta que han anat augmentant progressivament els permisos de pesca sense mort respecte dels que incloïen la mort.

És a les zones de pesca controlada intensiva on la diferència s'ha fet més gran, tal com mostra el gràfic dels últims set anys: ha passat d'una relació 50-50% a un 74-26% a favor dels permisos de pesca sense mort.

A les zones de pesca controlada de salmònids, tot i que també s'està produint un distanciament en els permisos amb mort i sense, aquest distanciament no és tan acusat com en el cas dels intensius.

Pel que fa a la temporada passada, corresponent a l'any 2018, un 80% dels permisos expedits han estat per pescar en zones de pesca controlada sense mort, siguin zones de salmònids, intensius o de ciprínids, i un 66% si no es tenen en compte les zones de pesca controlada de ciprínids, ja que totes són per defecte amb la modalitat sense mort.

D'altra banda, després de dos anys de la posada en marxa de les llicències de pesca recreativa sense mort (M1, M2, M3 i M4), aquestes llicències s'han duplicat i ja se n'expedeixen al voltant de 1.500 anualment. Es calcula que avui hi ha aproximadament 1.600 llicències vigents de pesca recreativa sense mort. En els pròxims anys, el departament d'Agricultura manifesta que es preveu distanciar més la diferència en les taxes de les llicències de pesca amb mort i sense, com a mesura afegida per incentivar el pas dels pescadors cap a la pesca sense mort.