El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) informa que dimecres el ple del Parlament de Catalunya va aprovar la Llei d'Espais Agraris, i així va donar resposta a una reivindicació històrica del sector i del territori i a les demandes del mateix Parlament, que ha instat de manera reiterada sobre la necessitat d'un reglament d'aquesta índole. El text, que té el suport del DARP i ha estat concertat amb les principals entitats del sector, pretén habilitar una llei que asseguri la capacitat productiva al camp i afavoreixi el relleu generacional i l'equilibri territorial. Segons el DARP, el nou reglament preveu la creació d'eines de planificació territorial agrària, com el Pla Territorial Agrari de Catalunya, i un Registre de terres, que ha de servir per posar en producció les terres en desús.

Durant la seva intervenció en el debat de la llei, la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, va manifestar que «és de vital necessitat protegir els espais agraris, perquè tal com hem dit i repetit milions de vegades, no hi ha aliments sense espais agraris».

Els objectius de la Llei d'Espais Agraris són, per una banda, definir bé què són els espais agraris i identificar els que tenen un alt valor agrari amb la voluntat de preservar-los, i, per altra banda, posar en funcionament un mecanisme que permeti mobilitzar al màxim les terres, focalitzat especialment en aquelles que estiguin en desús o en estat no productiu, per tal de comptar amb el màxim de superfície agrícola en condicions de producció i, així, avançar en la sobirania alimentària, garantir la gestió sostenible del medi i facilitar la incorporació de noves persones a l'activitat agrària per afavorir el relleu generacional.

En aquest sentit, la consellera va afirmar que «ara ja no es podrà condicionar l'activitat agrària», i va posar exemples com: «No es podran partir finques que un cop partides quedin inviables, i no es podran tallar camins rurals, amb la qual cosa es dificultava la comunicació entre finques i es condicionava la circulació de la maquinària agrícola, etc.».

Lleis que preveu el reglament

Per assolir aquests objectius, la nova llei preveu la creació de tres eines bàsiques. En primer lloc, el Pla Territorial Agrari de Catalunya, fet a partir dels Plans Territorials Agraris Específics sobre àrees concretes, que consisteix en un instrument de planificació territorial sectorial agrària.

La segona eina que regula la llei és l'Anàlisi d'afectacions agràries, com a instrument d'avaluació de l'afectació sobre l'espai agrari derivada de les intervencions que es facin en el territori, i que ha d'establir les mesures correctores i compensatòries necessàries per minimitzar l'impacte sobre l'activitat agrària que s'hi desenvolupa. El tercer dels instruments que planteja la nova norma és un Registre de finques agràries en desús, pensat per protegir la producció agrària.

Aquest registre té com a funcions: gestionar les terres infrautilitzades per afavorir el relleu generacional i la cohesió social. També establirà la renda de lloguer anual de les terres, així com les condicions per accedir a les finques i adjudicar-les en un procés de convocatòria pública.

Entre altres continguts de la llei, aquesta fa esmena de sistemes d'informació per a la protecció i conservació dels espais agraris; fa una delimitació entre infraestructures d'interès general en sòl agrari i les infraestructures agràries, i també dedica un apartat a l'activitat agrària periurbana.