La recaptació dels impostos gestionats per l'Agència Tributària de Catalunya (ATC) ha crescut el 7,3% en relació amb l'any anterior durant els primers tres mesos del 2019, fins als 758,1 milions d'euros en concepte de tributs propis i cedits. En conjunt, els ingressos tributaris de la Generalitat van ascendir a 5.457,9 milions d'euros, el 7,80% més que el mateix període del 2018. En aquest cas, s'inclouen els ingressos dels tributs de l'ATC, les bestretes del model de finançament -794,1 milions d'euros, el 8,14% més- i la resta d'impostos gestionats per l'Estat i transferits després a la Generalitat, que sumen 36 milions d'euros (+28,37%).

L'augment de 51,8 milions d'euros respon al bon comportament de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, que va aportar 516,1 milions, el 8,74% més que el 2018 -41,5 milions d'euros- en créixer tant el nombre d'autoliquidacions com la base imposable. D'aquesta partida, l'impost sobre transmissions patrimonials va aportar 376,9 milions d'euros, el 8,57% més que el 2018; l'impost sobre actes jurídics documentats va generar 135,6 milions d'euros, el 9,59% més, i l'impost sobre operacions societàries va sumar 3,5 milions d'euros, el 3,65% menys.