El registre de jornada podrà descomptar les interrupcions o pauses que realitzin els treballadors entre l'inici i finalització de la jornada diària per determinar el temps de treball efectiu, segons el criteri tècnic elaborat per la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

El document, que des d'aquest dilluns està en mans del cos d'inspectors, explica que, si bé la normativa no exigeix ??expressament el registre de les interrupcions o pauses dins la jornada diària que no formin part del temps de treball efectiu, el registre de jornada podrà organitzar-se de manera que s'incloguin.

En aquest sentit, la guia per a empreses que va elaborar la Seguretat Social ja considerava convenient registrar tot el que formi part de la jornada laboral, especialment pel que fa a pauses diàries obligatòries legalment o convencionalment previstes, o voluntàries.

D'aquesta manera, deia l'esmentada guia, es permetrà "eludir la presumpció que tot el temps que hi ha entre l'inici i finalització de jornada registrada constitueix temps de treball efectiu" i, per tant, retribuïble. El present criteri tècnic assenyala que la negociació col·lectiva o els acords d'empresa podran precisar com es consideren tots els aspectes relacionats amb el registre de les interrupcions, pauses o flexibilitat de temps de treball.

Així mateix, el document elaborat per la Inspecció de Treball deixa clar que per a les empreses és una obligació, i no una opció, elaborar el registre de jornada dels seus treballadors i indica que el registre de jornada ha de ser "objectiu", "fiable" , "veraç" i "accessible", així com respectar la normativa sobre protecció de dades i el dret a la intimitat dels treballadors.