L'activitat emprenedora a Catalunya ha arribat al 8,13%, per sobre de la del conjunt de l'Estat i d'Europa, impulsada per una Barcelona que ha arribat en aquest capítol al nivell més alt dels últims dotze anys, amb el 8,63% de la població adulta involucrada en accions d'aquest tipus.

L'evolució de l'ecosistema emprenedor de Barcelona i Catalu-nya apareixen descrits en l'últim informe Global Emprenedoria Monitor (GEM) - Catalunya 2018-2019, promogut pel departament d'Empresa de la Generalitat i la Diputació de Barcelona, i que va ser presentat ahir en conferència de premsa.

L'estudi posa en relleu la bona salut de l'emprenedoria a la província de Barcelona, i en concret a la capital, que actua com a locomotora de Catalunya, que creix 0,1 punts en relació amb l'any anterior i se situa 1,74 punts per damunt de la taxa espanyola (6,39%) i 0,13 punts de l'europea (8%).

A més, les iniciatives empresarials consolidades -les que tenen més de 3 anys i mig- representen a Catalunya el 6,59%, un valor superior a l'espanyol (6,05%).

L'estudi està basat en 2.000 enquestes fetes a experts i persones d'entre 18 i 65 anys de Catalunya sobre la seva activitat emprenedora i s'emmarca en un projecte internacional en el qual participen 49 països de tot el món.

El secretari d'Empresa i Competitivitat de la Generalitat, Joaquim Ferrer, va destacar ahir l'augment de les persones que es llancen a emprendre en veure una oportunitat -el 4,3%-, davant dels que confessen que ho fan per necessitat perquè no troben feina per compte d'altri -l'1,4%.