L'associació Facua-Consumidors en acció ha denunciat que la nova llei sobre crèdits immobiliaris, que va entrar en vigor diumenge «beneficia excessivament» la banca davant els impagaments. «Només cal que l'usuari hagi deixat de pagar dotze de les fins a 480 mensualitats que té un d'aquests préstecs perquè les entitats puguin iniciar procediments per quedar-se els immobles», adverteix l'associació de consumidors en una nota de premsa.

L'associació critica que la norma facilita l'inici de procediments d'execució que «derivaran en desnonaments davant l'impagament d'un nombre molt reduït de quotes, permet desnonar les famílies dels habitatges abans que trobin alternatives habitacionals i no imposa la dació per pagament de les entitats». No obstant això, Facua reconeix que la norma incorpora millores per als consumidors, especialment en matèria de transparència, si bé, destaca que «s'ha desaprofitat una gran oportunitat» per protegir els drets dels usuaris que no poden pagar les quotes hipotecàries durant un període de temps.

Interessos abusius

L'associació també considera «lamentable» que la llei estableixi que la banca pugui aplicar interessos de demora de tres punts per sobre de l'interès remuneratori, quan la jurisprudència «ja havia establert que els fixats dos punts per damunt són abusius». Igualment, critica que s'hagi establert un límit legal del 0%, però no un sostre als tipus d'interès de les hipoteques, i així «les famílies queden desprotegides si l'euríbor o la resta de tipus de referència es disparen en el futur».

Facua també reclama modificacions per al protocol de l'adjudicació dels immobles en subhastes, regulat en la Llei d'Enjudiciament Civil, ja que, segons l'associació, es tracta d'«una fórmula que en molts casos deriva que després de ser desnonats, els usuaris continuen devent diners als bancs, que a més poden obtenir grans beneficis amb la futura venda dels immobles.

Així mateix, l'associació de consumidors critica que no s'hagi regulat un mecanisme per controlar l'activitat dels fons de titulització hipotecària, per la qual cosa els consumidors «seguiran sense saber quines terceres entitats s'han fet càrrec del seu crèdit i el cost que ha tingut el traspàs». En aquesta línia, Facua reclama que la legislació estableixi com a infracció el fet que els bancs no informin d'això els usuaris i que es reguli l'obligació de la CNMV d'incorporar aquesta informació al seu web.

El punt de vista de la CECA

Per la seva banda, la Confederació Espanyola de Caixes d'Estalvis (CECA) assegura que les entitats associades estan focalitzant els seus esforços a complir amb els «ajustats» calendaris previstos per la nova Llei de Crèdit Immobiliari, que espera que serveixi per augmentar la seguretat jurídica del mercat hipotecari i redueixi la litigiositat, per afavorir un millor funcionament d'aquest mercat. L'associació destaca que la llei busca reforçar la seguretat dels clients, i encomana als notaris la funció de prestar-los el degut assessorament, juntament amb la detallada informació que les entitats estan obligades a facilitar. D'aquesta manera, valora que s'assegura que el client coneix tant la càrrega econòmica com jurídica del préstec hipotecari. A aquest efecte, s'allarguen els terminis de la fase precontractual, que a més són irrenunciables.

D'altra banda, el Col·legi de Registradors considera que la llei reforça la funció dels registradors en el control de les clàusules abusives i impulsa el Registre de Condicions Generals de la Contractació com a instrument al servei de prestadors i prestataris per incrementar la transparència i la seguretat jurídica en la contractació de préstecs i crèdits hipotecaris.

Els registradors destaquen que serà obligatori per part dels prestadors el dipòsit al Registre de Condicions Generals de la Contractació dels models i formularis dels préstecs i crèdits hipotecaris amb anterioritat a la seva comercialització. També hauran de remetre's a aquest registre, obligatòriament i per a la seva inscripció, les executòries que recullin sentències fermes dictades en accions col·lectives o individuals per les quals es declari la nul·litat, cessació o retractació de condicions generals abusives.