El 19 de juny passat va signar-se a Luxemburg l'acord de constitució de l'òrgan d'informació i consulta d'àmbit de la Unió Europea entre la direcció de la companyia Gates Vulca (multinacional líder mundial de la fabricació de sistemes de transmisió de potència per a l'automoció i la indústria) i la representació sindical internacional. Aquest òrgan es denominarà The European Employament Forum.

Des de CCOO defensem que l'expansió transnacional de les empreses no ha de ser solament en els vessants comercial, de vendes, de creació de delegacions o d'altres aspectes mercantils de la seva activitat econòmica, sinó que s'ha de fer també en l'àmbit de la Responsabiliat Social Corporativa i de les relacions laborals i sindicals.

Durant molts anys, des de CCOO, al nostre espai territorial i a través de la CES (Confederació Europea de Sindicats) en l'àmbit de la UE, hem reivindicat el reconeixement, regulació i ampliació de la negociació col·lectiva com a element fonamental de l'acció sindical, sectorial i d'empresa de dimensió europea.

Actualment estan en vigor, a part de pràctiques concretes d'empresa, la Directiva 94/45/CE (de comitès d'empresa europeus o procediments d'informació i consulta als treballadors, a les empreses i grups d'empreses de dimensió comunitària) i la Llei 10/1997, que fa la transposició del text europeu a la nostra legislació.

Ambdues normes són concordants i en síntesi preveuen uns mecanismes mínims però que respecten acords preexistents o nous que facin possibles els objectius de la Directiva. La Directiva pretén desenvolupar l'article 136 del Tractat de la Unió (promoure el diàleg social).

El «European Employament Forum» de Gates Europa és una actualizació de l'acord signat a l'empara de la Directiva anterior del 1994. El grup mundial Gates disposa a Europa de 3.000 treballadors i de 13 centres de treball situats a França, Bèlgica, Txèquia, Alemanya, Polònia, el Regne Unit, Itàlia i Espanya (Balsareny-Catalunya Central).

El centre de treball de Balsareny és dins del grup de les 15 primeres empreses per facturació del Bages, segons l'informe elaborat i publicat per Regió7 l'11/12 del 2018, la qual factura 63,8 milions d'euros, té 240 treballadors directes, un laboratori físic i dinàmic i depèn del departament mundial de desenvolupament de corretges acanalades.

Espanya és representada en aquest organisme a través d'un representant sindical de CCOO de Balsareny, el qual ha participat en la negociació de l'acord i tindrà veu i vot en el seu desenvolupament, juntament amb assessors i tècnics de suport de la Federació d'Indústria de Catalunya de CCOO.

Des de fa quatre anys, la secció sindical de CCOO a Gates Vulca de Balsareny treballa en la renovació de l'acord que ara s'ha signat i en l'assoliment d'una interlocució real i no formal que, a poc a poc, s'ha anat millorant.

L'acord millora la Directiva i la Llei espanyola pel que fa a la freqüència de les reunions, els mitjans materials que s'hi han previst, el suport d'assessors experts per als representants sindicals i les matèries que el Fòrum pot tractar.

Ara el pas següent serà nomenar el coordinador i el vicecoordinador sindicals europeus de comú acord entre totes les representacions sindicals nacionals.