L'economia espanyola va créixer el 0,7% entre el gener i el març, una dècima més que en el trimestre precedent, gràcies, principalment, a la inversió, que va passar d'una taxa negativa del 0,2% en l'últim quart del 2018 a mostrar un creixement fins al març de l'1,4%, segons la Comptabilitat Nacional publicada ahir per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

El consum, per part seva, va continuar mostrant aquest trimestre taxes positives, amb avanços del 0,4% en el cas de les llars (el mateix que en el trimestre anterior), del 0,7% en les institucions sense finalitats de lucre (set dècimes més) i del 0,4% en les Administracions Públiques, igualant el creixement del trimestre anterior.

El PIB també va trepitjar una mica l'accelerador en valors interanuals en mostrar en el primer trimestre un creixement del 2,4%, una dècima superior al del trimestre anterior.

La demanda nacional va contribuir amb 2,2 punts al creixement, tres dècimes menys que en l'últim quart del 2018, mentre que la demanda externa va tornar a taxes positives i va aportar dues dècimes, en contrast amb les dues dècimes que va restar en l'últim trimestre de l'any passat.

L'ocupació, mesurat en termes de llocs de treball equivalents a temps complet, va accelerar una dècima el seu creixement trimestral, fins al 0,7%, i dues dècimes el seu avanç interanual, fins al 2,8%, la qual cosa suposa la creació en un any de 510.000 llocs de treball equivalents a temps complet.

Amb el repunt interanual del 2,4% del PIB registrat en el primer trimestre de l'exercici, l'economia espanyola acumula 21 trimestres consecutius de taxes interanuals positives, mentre que amb l'avanç trimestral del 0,7% s'acumulen 22 trimestres consecutius d'alces.

El creixement trimestral del 0,7% confirmat ahir per Estadística supera en una dècima les previsions que havia realitzat del Banc d'Espanya. El PIB a preus corrents va augmentar el 3,3% en taxa interanual, dues dècimes més que en l'últim trimestre del 2018. Amb això, el deflactor implícit de l'economia va avançar el 0,9%, una dècima superior a la del trimestre anterior.

La inversió, en taxes positives

Segons les dades de l'INE, el consum de les llars va mantenir el seu creixement trimestral entre el gener i el març en el 0,4%, amb gai-rebé sis anys seguits en terreny positiu, igual que la despesa pública (+0,4%), que acumula nou trimestres consecutius a l'alça, mentre que la despesa en consum de les institucions sense finalitats de lucre va avançar set dècimes, en contrast amb l'estancament observat en l'últim trimestre del 2018.

Per part seva, la inversió va retornar a valors positius en l'arrencada del 2019 en créixer l'1,4%, enfront de la reculada del 0,2% de l'últim trimestre del 2018, pel creixement en el 4,3% de la inversió en maquinària, béns d'equip i sistemes d'armament.

Per contra, la inversió en habitatge va moderar 1,1 punts percentuals el seu avanç fins al març, des de l'1,3% al 0,2%, i la inversió en productes de la propietat intel·lectual va disminuir l'1,1%, enfront del creixement del 0,5% del trimestre anterior.

Entre el gener i el març, les exportacions es van estancar (0%) i les importacions van caure el 0,3%. Aquesta evolució contrasta amb les taxes positives registrades en el trimestre anterior (en l'últim trimestre del 2018 les exportacions van augmentar el 0,7% i les importacions no van experimentar variació).

En taxa interanual, l'economia espanyola va créixer en el primer trimestre de l'any el 2,4%, una dècima més que en el trimestre anterior, amb una menor contribució de la demanda nacional, que es va veure compensada amb una aportació positiva de la demanda externa.