En efecte, el nou fitxer on-line d'impagats judicials permetrà reclamar o consultar deutes líquids, vençuts, exigibles i reconeguts en sentència ferma complint amb la normativa vigent i garantint la seguretat jurídica.

Aquest registre neix com una eina al servei de la justícia però també aportarà transparència, es garantirà la tutela judicial efectiva i el dret de cobrament, tot això complint amb la normativa vigent.

El registre pretén posar fi a les execucions judicials infructuoses després de llargs anys de litigi judicial en reclamació d'un deute, i al mateix temps atorga transparència al tràfic mercantil del nostre país dota de seguretat i confiança el sistema financer i els mercats, i ofereix informació veraç i rellevant sobre solvència i risc creditici de persones físiques i jurídiques.

Segons expliquen des del Consell General de l'Advocacia Espanyola (CGAE), l'Advocacia posa a disposició dels 150.000 advocats i advocades una eina de treball d'ús gratuït per a la professió (només tindrà un petit cost per al client per l'alta del deute però la consulta serà gratuïta).

Es tracta d'una plataforma que presta un servei de suport a la gestió de cobrament realitzada per advocats i advocades, dona un valor afegit de difusió de les seves reclamacions i automatitza els seus processos de reclamació.

Es compleix, també, amb la nova Llei de Protecció de Dades (europea i estatal), la Llei de Protecció del Dret a l'Honor i el Codi Deontològic de l'Advocacia, garantint la seguretat jurídica. Les persones autoritzades a registrar els deutes seran els representants processals dels mateixos creditors.

Són objecte d'aquest nou registre amb validesa a tot Espanya les resolucions judicials com els impagaments de les pensions d'aliments, deutes entre particulars, incompliments en contractes de lloguer o de compravenda de mercaderies, i fins a la morositat d'institucions condemnades a pagar per sentència ferma.